Innehåll

FARS UTTALANDEN I REVISIONSFRÅGOR

RevU 12 Övergång till finansiell rapportering enligt IFRS

(senast ändrat genom RevP 2016:18)

1.Kapitalmarknadsbolag i Europa ska sedan den 1 januari 2005 rapportera den primära finansiella redovisningen för koncernen i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) istället för att tillämpa lokala redovisningsstandarder. Ett införande av IFRS kommer att innebära att bolagens styrelser ställs inför ett antal ställningstaganden. Det krävs dessutom en utökad granskningsinsats av bolagets revisor för att säkerställa att införandet av IFRS gjorts på ett korrekt sätt.

2.Detta uttalande avser inte att behandla alla frågeställningar som kan bli aktuella i samband med ett IFRS-införande utan enbart vissa aspekter av revisorns rapportering.

3.Att IFRS införs innebär även att jämförelseperioden(-erna) måste redovisas i enlighet med IFRS. I de flesta fall innebär detta således – för bolag med kalenderår som räkenskapsår – att den 1 januari 200X–1 (året innan övergångsåret) är den egentliga tidpunkten för övergången till IFRS. Bolagen måste alltså också räkna om jämförelsetalen för 200X–1 till IFRS.

4.I flera fall kommer delårsrapporter under 200X (övergångsåret) att bli föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. I andra fall kommer enbart årsredovisningen för 200X att revideras. Oavsett hur omfattande granskningen av delårsrapporterna blir, är det viktigt för bolagets ledning och styrelse att se till att de delårsrapporter och bokslutskommunikéer som lämnas har kvalitetssäkrats. I annat fall finns det en risk för att felaktigheter vid införandet av IFRS upptäcks först när årsredovisningen för 200X revideras.

5.Som ett led i kvalitetssäkringen av att information som lämnas externt är korrekt kan bolagets styrelse uppdra åt bolagets revisor att, som ett tillkommande uppdrag, granska den IFRS-anpassade informationen för 200X–1 innan den offentliggörs under 200X. Denna granskning kan resultera i antingen att revisorn lämnar en rapport till styrelsen eller att revisorn avrapporterar sin granskning tillsammans med den offentliggjorda informationen. Den finansiella informationen i enlighet med IFRS för 200X–1 (om räkenskapsåret är kalenderår) måste dock vara reviderad senast i samband med att årsredovisningen för 200X offentliggörs.

6.Viktiga faktorer att beakta vid granskning av en öppningsbalansräkning:

  1. Öppningsbalansräkningen måste revideras. I en översiktlig granskning får revisorn inte tillräckliga revisionsbevis för att kunna förvissa sig om att styrelsen valt och tillämpat IFRS korrekt.
  2. Delårsrapporter under 200X kan granskas översiktligt av bolagets revisor endast om öppningsbalansräkningen reviderats dessförinnan.

(RevP 2016:18)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:18

Ändringarna ska tillämpas från och med räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare.

Ändringsförteckning

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%