RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

(januari 2019)

Inledning

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad [1] inom EU (noterade företag) upprätta koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) som antagits av EU.

Svenska noterade företag ska vid upprättande av koncernredovisning även tillämpa vissa bestämmelser som följer av tillämplig årsredovisningslag. RFR 1 hänvisar till de bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL, som reglerar när ett företag är moderföretag och ska upprätta koncernredovisning samt de upplysningar som ska lämnas i koncernredovisningen utöver det som följer av IFRS. Frågor som avser förvaltningsberättelsens innehåll, koncernredovisningens form och undertecknande samt delårsrapportering behandlas inte i RFR 1.

Denna rekommendation, RFR 1 januari 2019, ersätter RFR 1 januari 2018 och ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare, om inget annat anges vid respektive standard och uttalande.

Utgångspunkterna för Rådets normgivning och Rådets normgivningsförfarande m.m. beskrivs i förordet till Rådets rekommendationer och uttalanden.

Tillämpningsområde

Rekommendationen ska tillämpas vid upprättande av koncernredovisning av svenska företag vars överlåtbara värdepapper på balansdagen är upptagna till handel på en reglerad marknad i EES. Rekommendationen ska också tillämpas av företag som valt att frivilligt tillämpa IFRS i koncernredovisningen. Denna rekommendation baserar sig på de IFRS som är antagna av EU per den 13 december 2018.

Tillägg till IFRS

Utöver det som följer av IFRS ska ett företag utforma sina finansiella rapporter för koncernen med beaktande av följande tillägg.

Tillägg till IFRS 10 Koncernredovisning

1.Punkten är upphävd.

(Äm jan 2016)

2.Frågan om ett företag är skyldigt att upprätta koncernredovisning eller inte ska avgöras med tillämpning av bestämmelserna i ÅRL (dvs. koncerndefinitionen i 1 kap. 4 § och reglerna om skyldighet eller undantag från skyldighet att upprätta koncernredovisning i 7 kap. 1–2 och 3 a §§). När det har klarlagts att ett företag, enligt dessa bestämmelser, är att anse som moderföretag och skyldigt att upprätta koncernredovisning, uppstår frågan om vilka företag som ska omfattas av koncernredovisningen. Vid denna prövning ska reglerna i IFRS 10 tillämpas. Företag som omfattas av IAS 27 p. 8A ska i stället för en koncernredovisning upprätta en separat finansiell rapport enligt IFRS såsom de antagits av EU. Denna separata finansiella rapport uppfyller kraven på en koncernredovisning enligt ÅRL och upprättas i tillägg till den årsredovisning som ska upprättas av företaget enligt ÅRL och RFR 2.

(Äm jan 2014, Äm jan 2016)

Tillägg till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

1.Punkten är upphävd.

(Äm jan 2016)

2.Ett företag ska enligt 7 kap. 32 § ÅRL, med hänvisning till 2 kap. 5 § ÅRL, lämna upplysningar om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte. Om företaget är i likvidation, ska detta anges.

(Äm jan 2016)

3.Om olika värderingsprinciper tillämpas i koncernredovisningen och i årsredovisningen ska, enligt 7 kap. 12 § första stycket ÅRL, upplysning om detta lämnas i not med angivande av skälen för avvikelsen.

(Äm jan 2016)

4.Utöver vad som följer av IFRS ska större aktiebolag enligt 7 kap. 32 § ÅRL, med hänvisning till 5 kap. 48 § ÅRL, lämna upplysning om ersättningar till bolagets revisorer och revisionsföretag.

(Äm jan 2016)

Tillägg till IAS 19 Ersättningar till anställda

1.De upplysningskrav som framgår av 5 kap. 20, 37–38 och 40–44 §§ ÅRL ska enligt 7 kap. 32 § ÅRL beaktas.

(Äm jan 2016, Äm jan 2018)

Tillägg till IAS 24 Upplysningar om närstående

1.De upplysningskrav som framgår av 5 kap. 18 och 32 §§ ÅRL ska enligt 7 kap. 32 § ÅRL beaktas.

(Äm jan 2016, Äm jan 2018)

Tillämpning

RFR 1 januari 2019 ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare, om inget annat anges vid respektive standard och uttalande.

Upphävande av RFR 1 januari 2018

Denna rekommendation upphäver den tidigare rekommendationen RFR 1 januari 2018.

Bilaga 1 Jämförelse med RFR 1 januari 2018

De nya standarder och tolkningar som antagits sedan RFR 1 januari 2018 har inte resulterat i några nya tillägg eller undantag i rekommendationen.

Bilaga 2 Standarder och tolkningar som antagits sedan RFR 1 januari 2018

Följande nya och uppdaterade standarder samt nya tolkningar har utgivits av IASB/IFRS Interpretations Committee och har antagits av EU per 2018-12-13:

 1. Ändringar i IFRS 2: Klassificering och värdering av aktierelaterade ersättningar
 2. Ändringar i IAS 40: Ändring i användningsområdet för en förvaltningsfastighet
 3. IFRIC 22 Transaktioner i utländsk valuta och förskottsersättning
 4. Den årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2014–2016
 5. IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling
 6. Ändringar i IFRS 9: Rätt till förtida inlösen med negativ ersättning

Bilaga 3 Utgivna men ännu ej antagna standarder och tolkningar

Följande nya och uppdaterade standarder samt nya tolkningar har utgivits av IASB/IFRS Interpretations Committee men har inte antagits av EU per 2018-12-13:

 1. IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
 2. Amendments to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture
 3. IFRS 17 Insurance Contracts
 4. Amendments to IAS 28: Long-term Interest in Associates and Joint Ventures
 5. Annual Improvements to IFRS Standards 2015–2017 Cycle
 6. Amendments to IAS 19: Plan Amendment, Curtailment or Settlement
 7. Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards
 8. Amendments to IFRS 3: Definition of a Business
 9. Amendments to IAS 1 and IAS 8: Definition of Material

 • [1]

  Reglerade marknader i Sverige är för närvarande NASDAQ Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%