REVISORSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

RIFS 2018:1 Revisorsexamen

(senast ändrad genom RIFS 2020:1)

Krav för att få avlägga revisorsexamen

1 §För att få avlägga revisorsexamen krävs enligt 4 § förordningen (1995:665) om revisorer att sökanden har genomgått teoretisk och praktisk utbildning.

2 §I den teoretiska utbildningen ska följande ämnesområden ha studerats med godkänt resultat:

 1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper,
 2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning,
 3. internationella redovisningsstandarder,
 4. räkenskapsanalys,
 5. intern redovisning och ekonomistyrning,
 6. riskhantering och intern kontroll,
 7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande,
 8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer,
 9. internationella revisionsstandarder, och
 10. yrkesetik och oberoende.

Ämnesområdena ska ha studerats i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och får ha studerats integrerade i andra ämnen.

De ämnesområden som anges i första stycket 1–5 ska ha studerats vid universitet eller högskola. De ämnesområden som anges i första stycket 6–10 ska ha studerats vid revisionsföretag, universitet eller högskola.

3 §Teoretisk utbildning vid revisionsföretag ska ha följt en utbildningsplan som är godkänd av Revisorsinspektionen. Utbildningsplanen ska baseras på lärandemål som syftar till att ge tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra revisionsverksamhet.

Revisorsinspektionen får återkalla ett godkännande av en utbildningsplan om

 1. förutsättningarna för godkännandet inte längre finns,
 2. revisionsföretaget har brutit mot villkor som gäller för godkännandet, eller
 3. revisionsföretaget inte är lämpligt att ansvara för utbildning.

Om förutsättningarna för godkännandet inte längre finns ska revisionsföretaget genast anmäla detta till Revisorsinspektionen.

4 §Den praktiska utbildningen ska ha pågått under minst tre år och motsvara minst tre års heltidsarbete. Heltid ska anses motsvara 1.600 arbetstimmar under ett år. Sökanden får inte tillgodoräkna sig mer än 1.800 arbetstimmar per år.

5 §Den praktiska utbildningen ska ha följt ett utbildningsprogram och ha varit allsidigt sammansatt. Den ska ha gett kunskap om revision i olika branscher. Utbildningen ska ha innehållit planering, utförande och rapportering av revisionsuppdrag. Särskild vikt ska ha lagts vid en revisors bedömningar och slutsatser samt de etiska regler som en revisor måste iaktta vid revisionsarbetet.

Prov för revisorsexamen och lämplighetsprov

6 §Vid prov för revisorsexamen prövas kunskaper i de ämnesområden som anges i 2 §. Därutöver prövas kunskaper i följande ämnesområden i den mån de är relevanta för revisionsverksamhet:

 1. associationsrätt och företagsstyrning,
 2. obeståndsrätt och förmögenhetsbrott,
 3. beskattningsrätt,
 4. civilrätt och handelsrätt,
 5. arbetsrätt och socialrätt,
 6. informationsteknik och datorsystem,
 7. organisationslära och nationalekonomi,
 8. matematik och statistik, och
 9. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag.

7 §Prov för revisorsexamen ska anordnas vid två tillfällen per år, det första i maj eller juni (vårprovet) och det andra i november eller december (höstprovet).

Ett prov behöver inte anordnas om inte minst 30 sökande uppfyller kraven för att få avlägga provet. Om ett prov ställs in ska alltid det nästföljande provet anordnas.

8 §Lämplighetsprov enligt förordningen (1995:665) om revisorer anordnas vid behov.

9 §En ansökan om att få avlägga prov för revisorsexamen ska ha kommit in till Revisorsinspektionen senast den 25 februari för vårprovet och senast den 5 september för höstprovet.

10 §För att få avlägga prov för revisorsexamen eller lämplighetsprov ska sökanden betala 25.000 kr i examensavgift. Avgiften ska betalas på Revisorsinspektionens begäran.

Examensavgiften ska betalas tillbaka om provet ställs in och får annars betalas tillbaka om sökanden inte kan delta i provet och det finns särskilda skäl för återbetalning.

(RIFS 2020:1)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2018, när Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov ska upphöra att gälla.
 2. Vid prövningen av en ansökan om att få avlägga prov för revisorsexamen får äldre föreskrifter om teoretisk utbildning tillämpas i stället för 2 och 3 §§, om det prov som ansökan avser anordnas senast under år 2024.

2020:1

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2020.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%