REVISORSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

RIFS 2018:3 Auktorisation, godkännande och registrering

Särskilda villkor för auktorisation och godkännande

1 §För att bli auktoriserad revisor eller för att erhålla fortsatt auktorisation eller godkännande som revisor ska sökanden under de fem år som närmast föregår ansökan ha utövat revisionsverksamhet omfattande minst 1.500 timmar. Mer än 750 av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer som enligt lag eller annan författning i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska revideras av fysiska eller juridiska personer som har godkänts att utföra lagstadgad kvalificerad revision i den staten. Uppdragen ska ha omfattat revisionsklienter inom olika branscher.

2 §Den som har meddelats auktorisation eller godkännande som revisor enligt äldre bestämmelser utan att ha avlagt högre revisorsexamen eller revisorsexamen och vars auktorisation eller godkännande har upphört på annan grund än enligt 32 § revisorslagen (2001:883) kan bli auktoriserad eller godkänd på nytt utan att avlägga revisorsexamen förutsatt att

  1. ansökan om auktorisation eller godkännande har kommit in till Revisorsinspektionen inom fem år från det att den omständighet inträffade som föranledde att auktorisationen eller godkännandet upphörde, och
  2. verksamhetskravet i 1 § är uppfyllt.

3 §Om det finns särskilda skäl för det får Revisorsinspektionen i ett enskilt fall besluta om undantag från 1 och 2 §§. Detta gäller inte om auktorisationen eller godkännandet har upphört med stöd av 32 § revisorslagen (2001:883).

Ansökan om auktorisation, godkännande och registrering

4 §En ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering ska ges in till Revisorsinspektionen senast tre månader före utgången av pågående giltighetstid.

5 §En ansökningsavgift ska betalas till Revisorsinspektionen i anslutning till att ansökan ges in.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2018, när Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering ska upphöra att gälla.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%