RÅDET FÖR KOMMUNAL REDOVISNING – RKR 3.1

Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål

(augusti 2006)

Innehåll

Denna rekommendation anger när en post skall klassificeras och redovisas som extraordinär, samt när s.k. jämförelsestörande poster skall redovisas och vilka upplysningar som skall lämnas om dessa.

Rekommendationens bindande verkan

Text markerad med fet stil utgör den normerande delen i denna rekommendation. Om avvikelse från rekommendationen görs skall enligt 1 kap. 3 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning i årsredovisningen anges vilken avvikelse som gjorts och skälen för detta.

Lagregler

Redovisningen av extraordinära intäkter och kostnader regleras i 5 kap. 5 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Extraordinära poster

Klassificering

En post skall klassificeras som extraordinär om följande tre kriterier samtidigt är uppfyllda.

 1. Händelsen eller transaktionen som ger upphov till posten saknar ett tydligt samband med den ordinarie verksamheten.
 2. Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet.
 3. Posten uppgår till ett väsentligt belopp.

Huvudregeln är att så gott som alla intäkter och kostnader som påverkar resultatet orsakas av händelser inom ramen för kommunens eller landstingets normala verksamhet.

Redovisning och upplysningar

Extraordinära intäkter och kostnader redovisas på separat rad i resultaträkningen. För varje enskild extraordinär intäkt eller kostnad skall i not anges hur stor den är och vad den hänför sig till.

Jämförelsestörande poster

Klassificering

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder.

Redovisning och upplysningar

Upplysningar om resultateffekten av händelser eller transaktioner som är jämförelsestörande skall lämnas på något av följande sätt:

 1. i not till berörda resultatposter i resultaträkningen,
 2. genom särredovisning direkt i resultaträkningen i en egen post. Av rubriceringen skall framgå vad posten avser.

Om det finns flera jämförelsestörande poster på samma resultatnivå kan de slås samman under rubriken Jämförelsestörande poster. De ingående delkomponenterna skall i så fall specificeras i not med intäkter och kostnader var för sig.

Ikraftträdande

Denna rekommendation ersätter RKR 3 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål, juni 1999. Rekommendationen gäller från augusti 2006.

Bilaga

Bilagan utgör inte en del av rekommendationen utan syftar endast till att underlätta tillämpningen.

Exempel på jämförelsestörande poster

Exempel på poster som kan vara viktiga att uppmärksamma för att kunna analysera och göra jämförelser är

 1. nedskrivningar,
 2. valutakursförändringar,
 3. försäljning av anläggningstillgångar,
 4. förändringar och omstrukturering av verksamheter,
 5. arbetskonflikter,
 6. ändringar i uppskattningar och bedömningar,
 7. rättelse av fel i tidigare års räkenskaper.

I normalfallet gäller kravet på upplysningar för jämförelseändamål för denna typ av poster.

Bland dessa poster förekommer även sådana som – när de uppfyller de tre kriterierna enligt denna rekommendation – får klassificeras som extraordinära poster. Försäljning av aktier i ett kommunägt företag kan vara ett sådant exempel, eftersom det inte kan anses vara en kommunal angelägenhet att köpa och sälja företag.

Andra poster som saknar samband med den ordinarie verksamheten kan i normalfallet förväntas inträffa ofta eller regelbundet och kan därför inte betraktas som extraordinära. Valutakursförändringar är ett sådant exempel.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer