RÅDET FÖR KOMMUNAL REDOVISNING – RKR 4.2

Redovisning av skatteintäkter

(december 2007)

Innehåll

Denna rekommendation redogör för hur skatteintäkter ska periodiseras och värderas.

Rekommendationens bindande verkan

Text markerad med fet stil utgör den normerande delen i denna rekommendation. Om avvikelse från rekommendationen görs ska enligt 1 kap. 3 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning i årsredovisningen anges vilken avvikelse som gjorts och skälen för detta.

Definitioner

Slutavräkning – skillnaden mellan preliminärt uppburna skatteintäkter och den slutliga skatten.

Värdering

Skatten ska periodiseras och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av de skattskyldiga.

Den prognos på skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Landsting publicerar i december räkenskapsåret ska användas vid beräkningen av årets skatteintäkter.

Redovisning

Periodiserad slutavräkning redovisas som en omsättningstillgång respektive en kortfristig skuld beroende på utfallet.

Upplysningar

Redovisad skatteintäkt ska specificeras i en not.

Redovisad skatteintäkt består av tre olika delar:

  1. Preliminära skatteinbetalningar som kommit kommunen eller landstinget tillgodo under året.
  2. Prognos för slutavräkning. Detta innebär för varje år att en upplupen eller förutbetald intäkt redovisas beroende på prognosens utfall.
  3. Differens mellan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten för föregående inkomstår.

Ikraftträdande

Denna rekommendation gäller från räkenskapsåret 2007.

Bakgrund

Staten svarar för uppbörd, taxering och indrivning av kommunalskattemedel. Kommuner och landsting erhåller preliminära kommunalskattemedel under pågående inkomstår. Utbetalningarna baseras på det definitiva taxeringsutfallet två år före det aktuella inkomståret för respektive kommun eller landsting, uppräknat med en s.k. uppräkningsfaktor för varje år i enlighet med lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Uppräkningsfaktorerna uttrycker den prognostiserade förändringen av det kommunala skatteunderlaget.

Normalt fastställer regeringen uppräkningsfaktorer för inkomståret respektive året före inkomståret i september varje år. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta ska ske senast en vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

I november/december året efter inkomståret fastställer Skatteverket det slutliga skatteutfallet för inkomståret baserat på den slutliga taxeringen. Slutavräkningen, dvs. differensen mellan de preliminära skattemedlen och den slutliga skatten, regleras likviditetsmässigt i januari andra året efter inkomståret. Slutavräkningen görs kollektivt, vilket innebär att samtliga kommuner respektive landsting erhåller ett enhetligt slutavräkningsbelopp i kronor per invånare. Anledningen till att en kollektiv slutavräkning tillämpas är det samband som finns mellan skatteintäkter och inkomstutjämningen i enlighet med lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning. Inkomstutjämningen, dvs. den del av det kommunala utjämningssystemet som syftar till att jämna ut skillnader i skatteunderlag mellan kommuner respektive landsting, baseras på samma skatteunderlag som de preliminära skattemedlen och avräknas ej.

Eftersom de preliminära skatteintäkterna utgår från en prognos baserad på antaganden om skatteunderlagets utveckling innebär det att de preliminära kommunalskattemedlen och den slutliga skatten endast i undantagsfall överensstämmer. För att kunna redovisa en rättvisande bild av skatteintäkterna i enlighet med kravet på god redovisningssed måste en bedömning av den s.k. slutavräkningen, dvs. differensen mellan slutlig skatt och preliminär skatt, göras när bokslutet upprättas för inkomståret.

Förutsättningarna för beräkning av årets skatteintäkter förbättras successivt från det att regeringen året innan fastställt uppräkningsfaktorn för inkomståret (dvs. preliminärskatteunderlaget) fram till bokslutsdagen. De prognoser som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra prognosinstitut löpande redovisar, är underlag som successivt förbättrar möjligheten till en rättvisande bedömning av årets skatteintäkter.

Enligt den tidigare rekommendationen RKR 4.1 skulle den av Ekonomistyrningsverket (ESV) i december upprättade prognosen användas. Sedan införandet av RKR 4.1 har detta ställningstagande diskuterats i kommuner och landsting. Anledningarna till detta har framför allt varit att man i prognoser under löpande år använt SKLs (tidigare Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets) prognoser. De olägenheter som uppstår vid användande av olika prognosinstitut vid löpande prognoser och i årsredovisningen är skälet till att Rådet nu rekommenderar att SKLs prognos i fortsättningen ska användas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%