RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

(januari 2023)

Inledning

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad1 inom EU (noterade företag) upprätta koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) som antagits av EU.

Svenska noterade företag ska vid upprättande av koncernredovisning även tillämpa vissa bestämmelser som följer av tillämplig årsredovisningslag. RFR 1 hänvisar till de bestämmelser i ÅRL som reglerar när ett företag är moderföretag och ska upprätta koncernredovisning samt de upplysningar som ska lämnas i koncernredovisningen utöver det som följer av IFRS. Frågor som avser förvaltningsberättelsens innehåll, koncernredovisningens form och undertecknande samt delårsrapportering behandlas inte i RFR 1.

Denna rekommendation, RFR 1 januari 2023, ersätter RFR 1 januari 2022 och ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2023 eller senare, om inget annat anges vid respektive standard och uttalande.

Utgångspunkterna för Rådets normgivning och Rådets normgivningsförfarande m.m. beskrivs i förordet till Rådets rekommendationer och uttalanden.

Reglerade marknader i Sverige är för närvarande NASDAQ Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB.

Tillämpningsområde

Rekommendationen ska tillämpas vid upprättande av koncernredovisning av svenska företag vars överlåtbara värdepapper på balansdagen är upptagna till handel på en reglerad marknad i EES. Rekommendationen ska också tillämpas av företag som valt att frivilligt tillämpa IFRS i koncernredovisningen. Denna rekommendation baserar sig på de IFRS som är antagna av EU per den 8 december 2022.

Tillägg till IFRS

Utöver det som följer av IFRS ska ett företag utforma sina finansiella rapporter för koncernen med beaktande av följande tillägg.

Tillägg till IFRS 10 Koncernredovisning

1.Punkten är upphävd.

(Äm jan 2016)

2.Frågan om ett företag är skyldigt att upprätta koncernredovisning eller inte ska avgöras med tillämpning av bestämmelserna i ÅRL (dvs. koncerndefinitionen i 1 kap. 4 § och reglerna om skyldighet eller undantag från skyldighet att upprätta koncernredovisning i 7 kap. 1–2 och 3 a §§). När det har klarlagts att ett företag, enligt dessa bestämmelser, är att anse som moderföretag och skyldigt att upprätta koncernredovisning, uppstår frågan om vilka företag som ska omfattas av koncernredovisningen. Vid denna prövning ska reglerna i IFRS 10 tillämpas. Företag som omfattas av IAS 27 p. 8A ska i stället för en koncernredovisning upprätta en separat finansiell rapport enligt IFRS såsom de antagits av EU. Denna separata finansiella rapport uppfyller kraven på en koncernredovisning enligt ÅRL och upprättas i tillägg till den årsredovisning som ska upprättas av företaget enligt ÅRL och RFR 2.

(Äm jan 2014, Äm jan 2016)

Tillägg till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

1.Punkten är upphävd.

(Äm jan 2016)

2.Ett företag ska enligt 7 kap. 32 § ÅRL, med hänvisning till 2 kap. 5 § ÅRL, lämna upplysningar om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte. Om företaget är i likvidation, ska detta anges.

(Äm jan 2016)

3.Om olika värderingsprinciper tillämpas i koncernredovisningen och i årsredovisningen ska, enligt 7 kap. 12 § första stycket ÅRL, upplysning om detta lämnas i not med angivande av skälen för avvikelsen.

(Äm jan 2016)

4.Utöver vad som följer av IFRS ska större aktiebolag enligt 7 kap. 32 § ÅRL, med hänvisning till 5 kap. 48 § ÅRL, lämna upplysning om ersättningar till bolagets revisorer och revisionsföretag.

(Äm jan 2016)

Tillägg till IAS 19 Ersättningar till anställda

1.De upplysningskrav som framgår av 5 kap. 20, 37–38 och 40–44 §§ ÅRL ska enligt 7 kap. 32 § ÅRL beaktas.

(Äm jan 2016, Äm jan 2018)

Tillägg till IAS 24 Upplysningar om närstående

1.De upplysningskrav som framgår av 5 kap. 18 och 32 §§ ÅRL ska enligt 7 kap. 32 § ÅRL beaktas.

(Äm jan 2016, Äm jan 2018)

Tillämpning

RFR 1 januari 2023 ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2023 eller senare, om inget annat anges vid respektive standard och uttalande.

Upphävande av RFR 1 januari 2022

Denna rekommendation upphäver den tidigare rekommendationen RFR 1 januari 2022.

Bilaga 1 Jämförelse med RFR 1 januari 2022

De nya standarder och tolkningar som antagits sedan RFR 1 2022 har inte resulterat i några nya tillägg eller undantag i rekommendationen.

Bilaga 2 Standarder och tolkningar som antagits sedan RFR 1 januari 2022

Följande nya och uppdaterade standarder samt nya tolkningar har utgivits av IASB/IFRS Interpretations Committee och har antagits av EU per 2022-12-08:

 1. Ändring av IFRS 17: Första gången IFRS 17 och IFRS 9 tillämpas – Jämförande information

 2. Ändringar av IAS 12: Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder som härrör från en enda transaktion

 3. Ändringar av IAS 1: Utformning av finansiella rapporter

 4. Ändringar av IAS 8: Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel

Bilaga 3 Utgivna men ännu ej antagna standarder och tolkningar

Följande nya och uppdaterade standarder samt nya tolkningar har utgivits av IASB/IFRS Interpretations Committee men har inte antagits av EU per 2022-12-08:

 1. Amendments to IAS 1:

  • Classification of Liabilities as Current or Non-current

  • Classification of Liabilities as Current or Non-current – Deferral of Effective Date

  • Non-current Liabilities with Covenants

 2. Amendments to IFRS 16 Leases: Lease Liability in a Sale and Leaseback