RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

(januari 2021)

Inledning

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad1 inom EU (noterade företag) upprätta koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) som antagits av EU.

Svenska noterade företag ska vid upprättande av koncernredovisning även tillämpa vissa bestämmelser som följer av tillämplig årsredovisningslag. RFR 1 hänvisar till de bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL, som reglerar när ett företag är moderföretag och ska upprätta koncernredovisning samt de upplysningar som ska lämnas i koncernredovisningen utöver det som följer av IFRS. Frågor som avser förvaltningsberättelsens innehåll, koncernredovisningens form och undertecknande samt delårsrapportering behandlas inte i RFR 1.

Denna rekommendation, RFR 1 januari 2021, ersätter RFR 1 januari 2020 och ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare, om inget annat anges vid respektive standard och uttalande.

Utgångspunkterna för Rådets normgivning och Rådets normgivningsförfarande m.m. beskrivs i förordet till Rådets rekommendationer och uttalanden.

Reglerade marknader i Sverige är för närvarande NASDAQ Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB.

Tillämpningsområde

Rekommendationen ska tillämpas vid upprättande av koncernredovisning av svenska företag vars överlåtbara värdepapper på balansdagen är upptagna till handel på en reglerad marknad i EES. Rekommendationen ska också tillämpas av företag som valt att frivilligt tillämpa IFRS i koncernredovisningen. Denna rekommendation baserar sig på de IFRS som är antagna av EU per den 1 december 2020.

Tillägg till IFRS

Utöver det som följer av IFRS ska ett företag utforma sina finansiella rapporter för koncernen med beaktande av följande tillägg.

Tillägg till IFRS 10 Koncernredovisning

1.Punkten är upphävd.

(Äm jan 2016)

2.Frågan om ett företag är skyldigt att upprätta koncernredovisning eller inte ska avgöras med tillämpning av bestämmelserna i ÅRL (dvs. koncerndefinitionen i 1 kap. 4 § och reglerna om skyldighet eller undantag från skyldighet att upprätta koncernredovisning i 7 kap. 1–2 och 3 a §§). När det har klarlagts att ett företag, enligt dessa bestämmelser, är att anse som moderföretag och skyldigt att upprätta koncernredovisning, uppstår frågan om vilka företag som ska omfattas av koncernredovisningen. Vid denna prövning ska reglerna i IFRS 10 tillämpas. Företag som omfattas av IAS 27 p. 8A ska i stället för en koncernredovisning upprätta en separat finansiell rapport enligt IFRS såsom de antagits av EU. Denna separata finansiella rapport uppfyller kraven på en koncernredovisning enligt ÅRL och upprättas i tillägg till den årsredovisning som ska upprättas av företaget enligt ÅRL och RFR 2.

(Äm jan 2014, Äm jan 2016)

Tillägg till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

1.Punkten är upphävd.

(Äm jan 2016)

2.Ett företag ska enligt 7 kap. 32 § ÅRL, med hänvisning till 2 kap. 5 § ÅRL, lämna upplysningar om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte. Om företaget är i likvidation, ska detta anges.

(Äm jan 2016)

3.Om olika värderingsprinciper tillämpas i koncernredovisningen och i årsredovisningen ska, enligt 7 kap. 12 § första stycket ÅRL, upplysning om detta lämnas i not med angivande av skälen för avvikelsen.

(Äm jan 2016)

4.Utöver vad som följer av IFRS ska större aktiebolag enligt 7 kap. 32 § ÅRL, med hänvisning till 5 kap. 48 § ÅRL, lämna upplysning om ersättningar till bolagets revisorer och revisionsföretag.

(Äm jan 2016)

Tillägg till IAS 19 Ersättningar till anställda

1.De upplysningskrav som framgår av 5 kap. 20, 37–38 och 40–44 §§ ÅRL ska enligt 7 kap. 32 § ÅRL beaktas.

(Äm jan 2016, Äm jan 2018)

Tillägg till IAS 24 Upplysningar om närstående

1.De upplysningskrav som framgår av 5 kap. 18 och 32 §§ ÅRL ska enligt 7 kap. 32 § ÅRL beaktas.

(Äm jan 2016, Äm jan 2018)

Tillämpning

RFR 1 januari 2021 ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare, om inget annat anges vid respektive standard och uttalande.

Upphävande av RFR 1 januari 2020

Denna rekommendation upphäver den tidigare rekommendationen RFR 1 januari 2020.

Bilaga 1 Jämförelse med RFR 1 januari 2020

De nya standarder och tolkningar som antagits sedan RFR 1 januari 2020 har inte resulterat i några nya tillägg eller undantag i rekommendationen.

Bilaga 2 Standarder och tolkningar som antagits sedan RFR 1 januari 2020

Följande nya och uppdaterade standarder samt nya tolkningar har utgivits av IASB/IFRS Interpretations Committee och har antagits av EU per 2020-12-01:

 1. Ändring av IFRS 3: Definition av en verksamhet/rörelse

 2. Ändringar av IFRS 9, IAS 39 och IFRS 7: Interest Rate Benchmarks Reform

 3. Ändring av IFRS 16: Covid-19-relaterade hyreslättnader

Bilaga 3 Utgivna men ännu ej antagna standarder och tolkningar

Följande nya och uppdaterade standarder samt nya tolkningar har utgivits av IASB/IFRS Interpretations Committee men har inte antagits av EU per 2020-12-01:

 1. IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts

 2. Amendments to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture

 3. IFRS 17 Insurance Contracts

 4. Amendments to IFRS 3: Updating a Reference to the Conceptual Framework

 5. Amendments to IFRS 4: Extension of the Temporary Exemption from Applying IFRS 9

 6. Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16: Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2

 7. Amendments to IAS 1: Classification of Liabilities as Current or Non-current

 8. Amendments to IAS 16: Proceeds before Intended Use

 9. Amendments to IAS 37: Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract

 10. Annual improvements to IFRS Standards 2018–2020 Cycle

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...