UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta

(januari 2015)

Inledning

Detta uttalande ersätter de tidigare uttalandena UFR 3 Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta och UFR 6 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare. Då detta uttalande inte innebär någon förändring i den redovisningsmässiga behandlingen av pensionspremier som betalas till Alecta avseende ITP 2 ska detta uttalande tillämpas omedelbart.

För tjänstemän i Sverige kan ITP 2-planens pensionsåtaganden för ålderspension finansieras genom försäkring, avsättning i egen balansräkning eller genom tryggande i pensionsstiftelse. ITP 2-planens pensionsåtaganden för familjepension kan endast finansieras genom försäkring i Alecta.

Frågeställningar

Detta uttalande behandlar följande frågor:

  1. Är en ITP 2-plan som finansieras genom försäkring i Alecta en plan som omfattar flera arbetsgivare enligt IAS 19?

  2. Ska åtaganden för ålderspension och familjepension enligt ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta klassificeras som avgiftsbestämda eller som förmånsbestämda åtaganden enligt IAS 19?

  3. Om svaret på fråga 2 är att åtagandena är förmånsbestämda, hur ska då dessa åtaganden redovisas enligt IAS 19?

Bedömning

En ITP 2-plan som finansieras genom försäkring i Alecta är en plan som omfattar flera arbetsgivare.

Företag ska klassificera en plan som omfattar flera arbetsgivare som en avgiftsbestämd plan respektive en förmånsbestämd plan utifrån planens villkor.

Baserat på villkoren i ITP 2-planens åtaganden för ålderspension och familjepension ska båda dessa åtaganden klassificeras som förmånsbestämda åtaganden enligt IAS 19. Enligt vår bedömning saknas dock förutsättningar för att redovisa en ITP 2-plan som finansieras genom försäkring i Alecta som en förmånsbestämd plan, och därför ska företag redovisa denna plan som avgiftsbestämd enligt IAS 19.

Överväganden

Fråga 1

Planer som omfattar flera arbetsgivare definieras i IAS 19 som avgiftsbestämda planer eller förmånsbestämda planer som

  1. sammanför tillgångar som tillförts från olika företag som inte står under samma bestämmande inflytande, och

  2. använder dessa tillgångar för att lämna ersättningar till flera företags anställda utifrån principen att avgifts- och ersättningsnivåerna fastställs utan hänsyn till i vilket företag arbetstagarna är anställda.

En ITP 2-plan som finansieras genom försäkring i Alecta uppfyller båda ovanstående krav och utgör således en plan som omfattar flera arbetsgivare.

Fråga 2

Företag ska klassificera en plan som omfattar flera arbetsgivare som en avgiftsbestämd plan respektive en förmånsbestämd plan utifrån planens villkor.

Enligt ITP 2-avtalet avgörs ålderspensionens storlek av den anställdes antal tjänsteår och slutlön vid pensioneringstidpunkten. Familjepensionens storlek avgörs av den anställdes beräknade antal tjänsteår (beräknat som antalet tjänsteår från anställningstidpunkten till pensioneringstidpunkten) och lön vid tidpunkten för dödsfall. Storleken på den anställdes och efterlevandes pension är ej beroende på de premier som företaget betalar till planen, jämte den kapitalavkastning som dessa premier ger. Ålderspension och familjepension uppfyller därmed ej definitionen av avgiftsbestämda planer i IAS 19. Därför ska åtaganden för ålderspension och familjepension enligt ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta klassificeras som förmånsbestämda åtaganden.

Fråga 3

Om ett företag deltar i en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare uppstår frågan om företaget har tillräcklig information för att redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader på samma sätt som för vilken annan förmånsbestämd plan som helst.

En sådan redovisning förutsätter att planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader fastställs för planen som helhet, att det finns en konsekvent och tillförlitlig metod för att fördela förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader på de arbetsgivare som omfattas av planen och att det i planen finns regler för hur överskott och underskott i planen påverkar företagets avgifter i framtiden.

För merparten av de intjänade pensionsförmånerna saknas hos Alecta information om fördelning av intjänandet mellan arbetsgivare. Hela intjänandet är istället registrerat på den sista arbetsgivaren. Dessutom saknas ett fastställt regelverk för hur eventuella överskott eller underskott som kan uppkomma ska hanteras. Det saknas därför möjlighet att fastställa respektive företags andel av planens finansiella ställning och resultat på ett sätt som är tillräckligt tillförlitligt för att kunna läggas till grund för redovisning som en förmånsbestämd plan.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
  • Regler

    Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

  • Avancerad sök

    Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

  • Markera & Anteckna

    Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

  • Rättserien

    Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

  • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
  • Rättserien

    Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

  • Navigering

    Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

  • Anteckna

    Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

  • Markera

    Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

  • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...