UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta

(januari 2015)

Inledning

Detta uttalande ersätter de tidigare uttalandena UFR 3 Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta och UFR 6 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare. Då detta uttalande inte innebär någon förändring i den redovisningsmässiga behandlingen av pensionspremier som betalas till Alecta avseende ITP 2 ska detta uttalande tillämpas omedelbart.

För tjänstemän i Sverige kan ITP 2-planens pensionsåtaganden för ålderspension finansieras genom försäkring, avsättning i egen balansräkning eller genom tryggande i pensionsstiftelse. ITP 2-planens pensionsåtaganden för familjepension kan endast finansieras genom försäkring i Alecta.

Frågeställningar

Detta uttalande behandlar följande frågor:

  1. Är en ITP 2-plan som finansieras genom försäkring i Alecta en plan som omfattar flera arbetsgivare enligt IAS 19?

  2. Ska åtaganden för ålderspension och familjepension enligt ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta klassificeras som avgiftsbestämda eller som förmånsbestämda åtaganden enligt IAS 19?

  3. Om svaret på fråga 2 är att åtagandena är förmånsbestämda, hur ska då dessa åtaganden redovisas enligt IAS 19?

Bedömning

En ITP 2-plan som finansieras genom försäkring i Alecta är en plan som omfattar flera arbetsgivare.

Företag ska klassificera en plan som omfattar flera arbetsgivare som en avgiftsbestämd plan respektive en förmånsbestämd plan utifrån planens villkor.

Baserat på villkoren i ITP 2-planens åtaganden för ålderspension och familjepension ska båda dessa åtaganden klassificeras som förmånsbestämda åtaganden enligt IAS 19. Enligt vår bedömning saknas dock förutsättningar för att redovisa en ITP 2-plan som finansieras genom försäkring i Alecta som en förmånsbestämd plan, och därför ska företag redovisa denna plan som avgiftsbestämd enligt IAS 19.

Överväganden

Fråga 1

Planer som omfattar flera arbetsgivare definieras i IAS 19 som avgiftsbestämda planer eller förmånsbestämda planer som

  1. sammanför tillgångar som tillförts från olika företag som inte står under samma bestämmande inflytande, och

  2. använder dessa tillgångar för att lämna ersättningar till flera företags anställda utifrån principen att avgifts- och ersättningsnivåerna fastställs utan hänsyn till i vilket företag arbetstagarna är anställda.

En ITP 2-plan som finansieras genom försäkring i Alecta uppfyller båda ovanstående krav och utgör således en plan som omfattar flera arbetsgivare.

Fråga 2

Företag ska klassificera en plan som omfattar flera arbetsgivare som en avgiftsbestämd plan respektive en förmånsbestämd plan utifrån planens villkor.

Enligt ITP 2-avtalet avgörs ålderspensionens storlek av den anställdes antal tjänsteår och slutlön vid pensioneringstidpunkten. Familjepensionens storlek avgörs av den anställdes beräknade antal tjänsteår (beräknat som antalet tjänsteår från anställningstidpunkten till pensioneringstidpunkten) och lön vid tidpunkten för dödsfall. Storleken på den anställdes och efterlevandes pension är ej beroende på de premier som företaget betalar till planen, jämte den kapitalavkastning som dessa premier ger. Ålderspension och familjepension uppfyller därmed ej definitionen av avgiftsbestämda planer i IAS 19. Därför ska åtaganden för ålderspension och familjepension enligt ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta klassificeras som förmånsbestämda åtaganden.

Fråga 3

Om ett företag deltar i en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare uppstår frågan om företaget har tillräcklig information för att redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader på samma sätt som för vilken annan förmånsbestämd plan som helst.

En sådan redovisning förutsätter att planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader fastställs för planen som helhet, att det finns en konsekvent och tillförlitlig metod för att fördela förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader på de arbetsgivare som omfattas av planen och att det i planen finns regler för hur överskott och underskott i planen påverkar företagets avgifter i framtiden.

För merparten av de intjänade pensionsförmånerna saknas hos Alecta information om fördelning av intjänandet mellan arbetsgivare. Hela intjänandet är istället registrerat på den sista arbetsgivaren. Dessutom saknas ett fastställt regelverk för hur eventuella överskott eller underskott som kan uppkomma ska hanteras. Det saknas därför möjlighet att fastställa respektive företags andel av planens finansiella ställning och resultat på ett sätt som är tillräckligt tillförlitligt för att kunna läggas till grund för redovisning som en förmånsbestämd plan.