Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring bygger på behovet av viss arbetskraft i Sverige. Utgångspunkten är arbetsgivarens bedömning om behovet av att rekrytera viss utländsk arbetskraft. För att kunna invandra som arbetstagare till Sverige måste det föreligga ett erbjudande om en anställning som personen i fråga kan försörja sig på. De erbjudna anställningsvillkoren ska vara i linje med svenska lagstadgade eller kollektivavtalade arbetsvillkor.

Vidare finns det en särskild princip om gemenskapsföreträde som innebär att medborgare inom EU/EES samt Schweiz har företräde till arbetstillfällena framför arbetstagare från andra nationer.

Arbetstillstånd kan beviljas för en period om upp till två år och kan förlängas. Giltighetstiden för det tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillståndet får normalt sett inte överstiga fyra år. Arbetstillståndet kopplas vid den första ansökan därom till en viss arbetsgivare och ett visst arbete. Efter två år kopplas det endast till ett visst slag av arbete. Migrationsverket är den myndighet i Sverige som sköter handläggningen av arbetstillstånd.

Om en utlänning blir av med sin anställning kan uppehållstillståndet återkallas om inte utlänningen inom tre månader ansöker om arbetstillstånd för ny anställning.

I kapitel 6 i utlänningslagen finns regler om arbetstillstånd. I kapitel 6 a finns regler om så kallade EU-blåkort som innebär att medborgare i länder utanför EU och som fått erbjudande om en högkvalificerad anställning kan ansöka om ett EU-blåkort. I kapitel 6 b finns regler om företagsintern förflyttning. Den 1 mars 2018 började den nya lagen om företagsintern förflyttning att gälla i Sverige, det så kallade ICT-direktivet (Intra-Corporate Transfer). Reglerna i ICT-direktivet är en del av utlänningslagen (kapitel 6 b). Direktivet gäller för personer från ett land utanför EES och Schweiz som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant hos värdföretaget i Sverige. I kapitel 6 c i utlänningslagen finns regler om tillstånd för säsongsarbete.

Tänk på

Kontrollera alltid förekomsten av uppehålls- och arbetstillstånd innan eventuell anställning av utländsk arbetstagare.

Lagrum

6-6 c kap. utlänningslagen (2005:716), lag (2018:318) om rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete återkallas

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...