Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Arbetstagare som har fyllt 68 år

Från och med 1 januari 2020 höjdes den så kallade LAS-åldersgränsen från 67 år till 68 år. Det innebär bland annat att en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år om inte annat följer av lagen om anställningsskydd. Det innebär vidare att för en arbetstagare som har fyllt 68 år övergår inte en allmän visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning. Det innebär även att den tidigare regeln om tidsbegränsad anställning för den som fyllt 67 år upphörde den 1 januari 2020.

Lagen innehåller också en regel om skyldighet att lämna anställningen i samband med att arbetstagaren får rätt till hel sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Det som är värt att uppmärksamma särskilt är reglerna kring saklig grund för uppsägning. Vid uppsägning av en arbetstagare som har fyllt 68 år ska följande bestämmelser nämligen inte tillämpas:

1. saklig grund för uppsägning,

2. innehållet i ett uppsägningsbesked eller besked om avskedande,

3. skyldighet för arbetsgivaren att uppge grunden för uppsägningen, och

4. bestämmelserna om ogiltigförklaring av uppsägning och avskedande.

Dessutom regleras även i LAS att vid uppsägning av en arbetstagare som har fyllt 68 år ska 30 § om underrättelse, varsel och rätt till överläggning tillämpas, om inte förhandling enligt 11-14 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet har hållits i frågan.

En arbetstagare som har fyllt 68 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har inte heller någon företrädesrätt enligt LAS.

Vidare gäller att för en arbetstagare som har fyllt 68 år så övergår inte en allmän visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning.

Ovanstående regler trädde i kraft den 1 januari 2020. Bestämmelsen om att för en arbetstagare som har fyllt 68 år så övergår inte en allmän visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning tillämpas bara på avtal om allmän visstidsanställning eller vikariat som ingås efter lagens ikraftträdande. För sådana avtal som har ingåtts dessförinnan gäller reglerna i den äldre lydelsen.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anställningens upphörande med anledning av ett villkor om skyldighet att lämna anställningen vid en viss ålder som finns i ett kollektivavtal vilket har ingåtts före lagens ikraftträdande. Detta gäller dock endast under förutsättning att avtalet har en begränsad löptid som inte överstiger fyra år och längst till dess att avtalet har löpt ut. I annat fall är villkoret ogiltigt i den utsträckning det upphäver eller inskränker en arbetstagares rätt att kvarbliva i anställningen.

Ett villkor i ett individuellt avtal om skyldighet att lämna anställningen vid en viss ålder som har ingåtts före lagens ikraftträdande är ogiltigt i den utsträckning som det upphäver eller inskränker en arbetstagares rätt att kvarbliva i anställningen. Den 1 januari 2023 kommer ytterligare ändringar att ske då åldersgränsen ändras till 69 år.