Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Disciplinpåföljd

Definition

En disciplinpåföljd är en särskild påföljd med anledning av brott mot anställningsavtalet eller på grund av att arbetstagaren inte uppfyllt sina arbetsrättsliga skyldigheter i övrigt. Det kan röra sig om brott mot anställningsavtalet som föranleder en skarp åtgärd från arbetsgivarens sida. En disciplinpåföljd får endast vidtas av arbetsgivare om det finns stöd i lag eller kollektivavtal. Utan sådant stöd är en disciplinpåföljd otillåten.

Rättspraxis

AD 1985 nr 88. Till disciplinpåföljd ska räknas sådant som har karaktären av en prickning av arbetstagaren, särskilt med hänsyn till föregående utredningsförfarande som dessutom dokumenterats skriftligen.

AD 2016 nr 20. Fråga om en polisman får åläggas disciplinpåföljd eller varning för att han glömt sitt tjänstevapen med tillhörande ammunition i omklädningsrummet i polishuset.

Det är klarlagt att polismannen av oaktsamhet brutit mot sina skyldigheter i anställningen. Frågan är då om felet med hänsyn till samtliga omständigheter är ringa. Det har inte framkommit eller gjorts gällande annat än att det inträffade var en engångshändelse och att polismannen är en ansvarskännande och duktig polis som ser seriöst på att följa de rutiner som gäller för hantering av vapen och ammunition. Det är dock av största vikt att vapen och ammunition inom polisen hanteras så att de inte förloras eller riskerar att komma i orätta händer. Det måste därför enligt Arbetsdomstolens mening ställas stora krav på polismän att följa de rutiner som gäller för hantering av vapen och ammunition. Trots att vapnet glömdes inom skalskyddet på polishuset och mitt i natten innebar det en beaktansvärd risk för att vapnet skulle hamna i orätta händer.

Arbetsdomstolen fann vid en samlad bedömning att felet inte kunde anses som ringa, och att den varning som polismannen tilldelats inte kunde undanröjas.

Tänk på

Disciplinpåföljd kräver stöd i kollektivavtal eller lagrum. Var noga med att ange om en erinran, varning eller annan form av medvetandegörande inte ska utgöra en disciplinpåföljd. Tänk på att kollektivavtal kan innehålla olika regleringar avseende disciplinpåföljd.

Lagrum

62 § medbestämmandelagen (1976:580)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%