Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Företagsbot

Företagsbot kan utdömas om en person i ledande ställning i ett företag har begått ett brott vid utövning av näringsverksamheten genom att han eller hon inte har gjort tillräckligt för att förebygga brottsligheten. Det kan också utdömas om en person som haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten har brustit i utförandet av detta uppdrag. Något krav på att en enskild gärningsman åtalas eller ens identifieras finns inte. Företagsboten i sig räknas inte som ett straff eftersom endast fysiska personer kan straffas, inte juridiska personer.

Det lägsta beloppet som kan utdömas som företagsbot är 5 000 kronor, och det högsta uppgår till 10 miljoner kronor. När storleken av en företagsbot bestäms ska särskild hänsyn tas till den skada eller fara som brottsligheten inneburit samt till brottslighetens omfattning och vilket förhållande den har till den bedrivna näringsverksamheten. Skälig hänsyn ska också tas till om näringsidkaren tidigare ålagts att betala företagsbot. Mer bagatellartade brott, det vill säga brott där endast böter ingår i straffskalan, får endast åtalas om det är påkallat ur allmän synpunkt.

Rättspraxis

I fallet RH 2011:54 utdömdes företagsbot med 40 000 kr. En underentreprenör till en näringsidkare hade eldat upp impregnerat virke som innehöll arsenik, koppar och krom, och näringsidkaren hade underlåtit att förebygga miljöbrottet.

Lagrum

36 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)