Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Företagsledare

Arbetstagare som har en företagsledande eller därmed jämförbar ställning undantas från anställningsskyddslagens tillämpningsområde (1 § andra stycket lagen om anställningsskydd). Bedömningen av vem som har en sådan ställning ska göras med hänsyn tagen till både arbetstagarens arbetsuppgifter och anställningsvillkor. Såväl ansvarsområde, förtroendeställning och befogenheter som löneförmåner och andra anställningsvillkor ska ligga inom det som är normalt förekommande för en person med företagsledande befattning. Jämförelse bör göras med förhållandena i samma bransch och med företag i samma storleksklass. En jämförelse med övriga anställdas arbetsuppgifter och anställningsvillkor inom samma företag kan också ge vägledning.

Vilka arbetstagare som ska undantas blir beroende av företagets, myndighetens, förvaltningens eller organisationens storlek och hur verksamheten är organiserad. I ett litet företag undantas ofta endast företagsledaren själv från lagen. Med hänsyn till den vanligen förekommande uppdelningen av ansvar som sker i större företag undantas där ofta VD, vice VD och ytterligare någon person med stort ansvarsområde. I gruppen stora börsnoterade företag och motsvarande kommer undantagskretsen i många fall att omfatta även direktionen eller ledningsgruppen, divisionschefer och andra högre chefer som har personal- och resultatansvar för ett större verksamhetsområde.

Inom den offentliga sektorn gäller undantaget främst generaldirektörer och förvaltningschefer med ansvar för större områden inom den statliga och kommunala förvaltningen.

Med hänsyn till den stora variation som finns i företagens och andra verksamheters uppbyggnad och organisation är det inte möjligt att generellt ange vilka arbetstagare som ska undantas från anställningsskyddslagen. Det måste avgöras från fall till fall. Avgörande blir hur omfattande ansvarsområde arbetstagaren har och storleken på lön, förmåner och andra anställningsvillkor. En viktig faktor vid bedömningen är att arbetstagare som undantas från lagen ska ha tydliga arbetsgivarfunktioner.

Tänk på

Företagsledarundantaget i anställningsskyddslagen ska tillämpas restriktivt. Undantag medges endast för arbetstagare som med hänsyn till ansvar, lön och utövande av arbetsgivarfunktioner har en ställning som är typisk för personer med en företagsledande befattning.

Lagrum

1 § andra stycket anställningsskyddslagen (1982:80)