Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Trakasserier

Definition

Med trakasserier avses diskrimineringsrättsligt sett ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringslagen förbjuder trakasserier och däribland även trakasserier i arbetslivet. Lagen förbjuder dessutom sexuella trakasserier explicit. Med sådana trakasserier avses ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökandes eller arbetstagares värdighet.

Diskrimineringslagen förbjuder också arbetsgivaren att utsätta en arbetstagare för repressalier (bestraffning) för att arbetstagaren reagerat mot diskriminering på arbetsplatsen och att utfärda ordningsregler eller andra interna föreskrifter som är diskriminerande. När det gäller trakasserier anställda emellan är arbetsgivaren skyldig att utreda vad som hänt och i förekommande fall vidta åtgärder för att trakasserierna ska upphöra. Även det arbetsmiljörättsliga regelverket förbjuder trakasserier på arbetsplatsen. Och inom straffrätten finns förbud mot trakasserier av olika slag.

Rättspraxis

AD 2006 nr 54 rörde en arbetstagare som avskedades med anledning av att det påstods att denne utsatt en arbetskollega för sexuella trakasserier. Arbetsdomstolen fann att arbetstagaren gjort sig skyldig till upprepade grova sexuella trakasserier och anger i domen att det vid sexuella trakasserier, på samma sätt som vid våld på arbetsplatsen, ska tillämpas ett strängt betraktelsesätt. Arbetsdomstolen fann att avskedandet av arbetstagaren som utsatt en kollega för sexuella trakasserier var lagligen grundat.

Tänk på

Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker en persons integritet i arbetet. Inom begreppet ryms många olika beteenden, allt ifrån olika uttalanden till kränkande uppträdande.

Lagrum

18 § anställningsskyddslagen (1982:80)

diskrimineringslagen (2008:567)arbetsmiljölagen (1977:1160)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...