Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Varsel

Definition

I många situationer finns en skyldighet enligt olika lagar att lämna ett varsel. Här ska ges exempel på några vanliga sådana situationer.

Uppsägning av personliga skäl

Enligt anställningsskyddslagen ska en arbetsgivare varsla den lokala arbetstagarorganisation som en anställd tillhör om arbetsgivaren vill avskeda eller säga upp den anställde på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen. Varslet ska lämnas minst en vecka före ett avsked och minst två veckor före en uppsägning.

Den anställde ska samtidigt få en underrättelse om den tilltänkta åtgärden. Vill den fackliga organisationen eller arbetstagaren begära överläggning med arbetsgivaren om den tilltänkta åtgärden ska en sådan överläggning begäras senast en vecka efter det att varslet och underrättelsen lämnades. Har en överläggning begärts får arbetsgivaren inte verkställa avskedet eller uppsägningen förrän överläggningen har avslutats.

Tidsbegränsad anställning som inte förlängs

En arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning enligt 5 eller 5 a § anställningsskyddslagen (dvs samtliga tillåtna tidsbegränsade anställningar enligt lagen utom provanställning) och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång.

En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren när anställningen upphör. (Det finns särskilda regler för arbetstagare med säsongsanställning.) Samtidigt som arbetsgivaren lämnar detta besked till arbetstagaren ska arbetsgivaren varsla dennes fackliga organisation om samma sak. Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.

Avbrytande av provanställning

Om en arbetsgivare vill avbryta en provanställning i förtid eller om arbetsgivaren inte vill att en provanställning ska övergå i en tillsvidareanställning ska han lämna ett besked om detta till arbetstagaren. Arbetsgivaren ska också underrätta arbetstagaren om beskedet minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är fackligt organiserad ska dennes fackliga organisation varslas samtidigt som underrättelsen överlämnas. Arbetstagaren och dennes fackliga lokala organisation har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.

Uppsägning på grund av arbetsbrist, permittering

Enligt främjandelagen ska arbetsgivaren varsla Arbetsförmedlingen om förestående uppsägningar på grund av arbetsbrist eller permitteringar. En förutsättning är att minst fem arbetstagare berörs av driftsinskränkning eller att driftsinskränkningen kan antas medföra att antalet uppsägningar under en period av nittio dagar uppgår till minst tjugo. I samband med en förhandling enligt medbestämmandelagen inför beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren överlämna en kopia till sin motpart eller sina motparter av det varsel han lämnat till Arbetsförmedlingen.

Stridsåtgärder

Om en arbetsgivare eller en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation vill verkställa stridsåtgärder eller utvidga pågående stridsåtgärder ska motparten och Medlingsinstitutet varslas om detta minst sju arbetsdagar i förväg. Varslet ska innehålla uppgift om anledningen till stridsåtgärden och om stridsåtgärdens omfattning.

Ändring av arbetsförhållanden

Om en arbetsgivare avser att förändra arbetsförhållandena eller anställningsvillkoren för en facklig förtroendeman ska arbetsgivaren minst två veckor i förväg varsla den lokala arbetstagarorganisationen och underrätta förtroendemannen om förändringen. Kan denna tid inte iakttas ska varslet lämnas så snart som möjligt.

Om ändringen utgör ett normalt led i förtroendemannens arbete och heller inte försämrar hans möjligheter att fullgöra det fackliga uppdraget finns dock ingen skyldighet att lämna varsel. Den lokala arbetstagarorganisationen och förtroendemannen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om förändringen, men endast om överläggningen begärs senast en vecka efter det att varslet lämnades. Har överläggning begärts får arbetsgivaren inte vidtaga förändringen förrän tillfälle till överläggning har lämnats.

Lagrum

15, 30-31 §§ anställningsskyddslagen (1982:80)

1 § lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

15 och 45 §§ medbestämmandelagen (1976:580)

5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%