Innehåll

 

Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en finansiellt trängd gäldenär och dennas fordringsägare, där viss del av skulderna ska betalas medan resterande del avskrivs. Syftet med ackordet är att gäldenären ska komma ur insolvens eller annan finansiell bristsituation.

Ackord kan vara frivilligt eller tvingande. Frivilligt ackord kallas även underhandsackord. Tidigare fanns regler rörande tvingande ackord i lagen om företagsrekonstruktion, men reglerna har ersatts med regler om skulduppgörelser direkt i rekonstruktionsplanen.

Det förekommer även att ett ackord syftar till att medföra en ordnad avveckling av en verksamhet utan att företaget behöver sättas i konkurs. Ett sådant ackord kallas avvecklingsackord. Ett avvecklingsackord utmynnar alltså i en Frivillig likvidation.

Ett moratorieackord är en form av betalningsanstånd där gäldenären ska betala hela skuldbeloppet men att det sker vid ett senare tillfälle än ursprungligen avtalat eller att det sker uppdelat i flera betalningstillfällen.

Underhandsackord

En frivillig ackordsuppgörelse kan se ut på olika sätt. Många gånger är det en form av betalningsanstånd eller avbetalningsplan i samråd med flera borgenärer. Grunden i en ackordsuppgörelse är ofta att borgenärerna sätter ner sina fordringar med en viss procent av det ursprungliga fordringsbeloppet. Det råder dock avtalsfrihet och uppgörelsen anpassas till bland annat den finansiella bristens karaktär och omfattning. Det kan förekomma att vissa borgenärer får betalt till fullo och även att vissa borgenärer helt efterger sina betalningsanspråk (skuldeftergift).

Ackordsförhandlingar inleds ofta med att gäldenären meddelar en så kallad betalningsinställelse och ett erbjudande om nedsättning av borgenärernas fordringar. Betalningsinställelse är ett offentligt meddelande om att företaget efter ett visst datum inte längre kommer att betala sina skulder. Det finns inte reglerat hur en betalningsinställelse ska utformas. Den bör dock ske i tydliga ordalag och vara riktad till en större krets av borgenärer. Den får rättsverkan bland annat som en presumtion för insolvens enligt konkurslagen.

En ackordsuppgörelse består i grunden av en överenskommelse om nytt betalningsdatum och belopp (samt eventuellt betalningsform och säkerhet för betalningen). Det är också vanligt att borgenärerna villkorar uppgörelsen av att gäldenären utför särskilda åtgärder för rekonstruktion av företaget och verksamheten.

Underhandsackord och andra frivilliga uppgörelser medför inte rätt till täckning av lönefordran enligt lagen (1992:497) om statlig lönegaranti.

Lagar och regler

2 kap. 8 § konkurslagen (1987:762)