Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2020 – Robert Sevenius

Ägardirektiv

Definition

Ägardirektiv är ett frivilligt dokument inom bolagsstyrningen som används för att klargöra aktieägarnas eller andelsägarnas intentioner och förväntningar på bolaget. Ett ägardirektiv är inte bindande för bolaget om det inte fastställts på bolagsstämma.

Ägardirektiv som en separat och formell handling är ett relativt nytillkommet fenomen och har inte någon tydlig funktion inom den rättsliga regleringen av bolagsstyrningen. Ifall ägardirektivet blir fastställt på en bolagsstämma kan det bolagsrättsligt anses vara en Anvisning från bolagsstämman. Bolagets funktionärer ska följa bolagstämmans anvisningar, men bara om de inte strider mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Ägardirektivet syftar till att klargöra vilka krav och förväntningar som aktieägarna har på bolaget och dess förvaltning. Det anses bidra till att förtydliga rollerna i bolagsstyrningen. Det kan ha fördelar om det finns flera aktieägare vars syfte med aktieägandet går åt olika håll. I den situationen kan ägardirektivet vara ett dokument som bidrar till en diskussion och samsyn kring centrala frågor för bolagets förvaltning. Ägardirektivet ersätter inte ett aktieägaravtal eftersom det innehåller bland annat bestämmelser om aktieöverlåtelser och aktieägarnas ändrade förhållanden, vilket ett ägardirektiv inte reglerar.

Ägardirektiv är vanligtvis relativt generella, men kan också reglera specifika situationer. Följande är några vanliga rubriker i dokumentet.

Ägardirektivets innehåll (Almi Invest)

1

Mål med det gemensamma ägandet

• Vision/målbild

• Långsiktiga mål/värden

• Milstolpar/delmål under perioden xx-yy

• Identifierade huvudsakliga risker att hantera

2

Tillväxtstrategi och finansiering

3

Riskbenägenhet

4

Ägarbild och engagemang

5

Värdebyggande kopplat till exit-scenarier

6

Uppdatering och löpande avstämning/dialog

Kritiken mot ägardirektiv består i att bolagets förvaltare, styrelseledamöter och verkställande direktören, är utvalda för att aktieägarna har ett förtroende för deras förmåga att driva företaget. Det borde då inte finnas några skäl att begränsa eller kontrollera deras handlingsutrymme utöver vad som finns i lag. Ägardirektivet kan begränsa styrelsens och verkställande direktörens förmåga att ta ett helhetsgrepp kring verksamheten och göra välbalanserade affärsmässiga överväganden. Potentiella investerare kan inte genom bolagets registreringsbevis eller officiella handlingar få insikt i att bolaget är styrt på basis av ett ägardirektiv, vilket gör att riskbilden vid investeringen förändras.

Lagar och regler

8 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%