Rätt Bolagsrätt 2019 - Robert Sevenius

Aktierättigheter  shareholder rights

Definition

Aktierättigheter är en sammanfattande beskrivning av de rättigheter som en aktieägare har gentemot bolaget.

Vissa av rättigheterna ska bolagsorgan, andra aktieägare och utomstående självmant beakta, det vill säga de ska följa reglerna utan att det påkallas av aktieägaren. Det gäller till exempel reglerna om Kallelse till bolagsstämma eller rätt till information om bolagets ekonomiska ställning. Andra rättigheter behöver aktieägaren på egen hand göra gällande gentemot bolaget eller bolagets funktionärer med en aktiv handling, till exempel Frågerätt för aktieägare på bolagsstämma eller rätten att fritt överlåta aktier.

Aktierättigheterna kan sammanfattas som fem centrala principer, som i sin tur innehåller flera detaljregler. De principiella aktierättigheterna är:

  1. rätten till begränsat ansvar,
  2. rätten till överlåtelse,
  3. rätten till information,
  4. rätten till inflytande, samt
  5. rätten till avkastning.

Rätten till begränsat ansvar

Aktieägare kan i princip inte tvingas ta personligt ekonomiskt ansvar för bolagets verksamhet, utan de har fullgjort samtliga sina ekonomiska åtaganden genom betalning av aktierna. Aktiebolagslagen stadgar i en av sina portalparagrafer att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för aktiebolagets förpliktelser, Begränsat personligt ansvar.

Rätten till överlåtelse

Ytterligare en central princip för aktiebolagsformen som sådan är att aktierna ska vara fritt överlåtbara, det vill säga att det står en aktieägare fritt att överföra sina aktier till någon annan genom exempelvis att sälja eller ge bort aktierna. Regeln i aktiebolagslagen säger att aktier fritt kan överlåtas och förvärvas. Rätten innebär att aktieägaren när som helst kan välja att gå ur bolaget (en så kallad exit). Genom denna rätt kan aktieägaren enkelt eliminera sin risk i företaget. Rätten till överlåtelse kan inskränkas på tre sätt: Samtyckesförbehåll, Förköpsförbehåll och Hembudsförbehåll. För att kunna sälja aktier måste det i praktiken finnas en köpare för aktierna, vilket inte alltid är fallet.

Rätten till information

Aktiebolagslagen och redovisningsrättsliga regler innehåller omfattande krav på information som bolag ska offentliggöra, bland annat en Årsredovisning, vilket säkerställer att aktieägare får möjlighet att erhålla kunskap om hur det går för företaget och hur företagsledningen sköter sig. Utan sådan information om bolaget förlorar de andra aktierättigheterna mycket av sin praktiska betydelse. Rätten till information kommer alla personer till del - inte bara aktieägare - bland annat genom årsredovisningslagen, bokföringslagen och aktiemarknadsregler. Vissa särskilda informationsrättigheter förekommer även som Minoritetsskydd.

Rätten till inflytande

Den viktigaste rättigheten för aktieägarens inflytande över bolagsstyrningen är Rösträtt, genom vilken aktieägaren får inflytande över bolagets skötsel och bemanning. Denna rätt kan beskrivas som den yttersta makten i bolaget, även om den till sin utformning är indirekt. Rösträtten är alltså en rätt till styrning av och kontroll över bolaget, bolagets organ och dess funktionärer.

Rätten till avkastning

För aktieägarna är rätten till avkastning, det vill säga de finansiella rättigheter som garanterar möjligheten att få utbetalt bolagets vinst, ofta viktigast av allt. Finansiella rättigheter finns både vid löpande verksamhet, vid förändringar i bolagets kapitalstruktur och vid upplösning av bolaget. De övriga fyra aktierättigheterna garanterar att aktieägaren kan använda sina finansiella rättigheter och på så sätt få avkastning på sin investering i bolaget.

Jämför även med de detaljerade minoritetsskyddsrättigheterna Minoritetsskydd.

Lagar och regler

1 kap. 3 §, 4 kap. 7, 8, 18 och 27 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%