Definition

Bolagsavtal är det civilrättsliga avtal som i alla bolag, utom aktiebolag, bestämmer de regler som bolagsmännen vill ska gälla i bolaget. Bolagsavtalet kan sägas vara bolagets grundlag (konstitution) och motsvarar i princip aktiebolagets Bolagsordning.

Med bolagsavtal menas normalt sett det avtal som bildar ett Handelsbolag eller ett Enkelt bolag, även om det finns andra bolagsformer.

Bolagsavtalet följer vanliga avtalsrättsliga regler och kan ha praktiskt taget vilket innehåll som helst. Den grundläggande principen om avtalsfrihet gäller i stor utsträckning. Avtalet kan vara skriftligt, muntligt, eller till och med underförstått på grund av yttre omständigheter. Själva lagen om handelsbolag och enkla bolag är i stora delar frivillig och det som sätter gränser är andra tvingande regler, till exempel att vissa företag måste upprätta en årsredovisning och att bolagsavtalet inte får omfatta brottsliga gärningar.

Fokus i bolagsavtalet är regleringen av bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter, men det rör också ofta hur bolaget ska representeras och agera gentemot utomstående.

Ett bolagsavtal kan innehålla bland annat följande bestämmelser:

 • Parter (bolagsmän)

 • Företagsnamn

 • Bolagsändamål och säte

 • Avtalad insats i form av kapital eller prestation

 • Bolagsmans ansvar för bolagets förpliktelser

 • Avkastning i form av ränta eller arvode

 • Fördelning av vinst och förlust

 • Räkenskaper och bokslut

 • Ställföreträdare och firmatecknare

 • Förvaltning och delägarmöten

 • Lojalitetsplikt och tystnadsplikt

 • Revision och granskning

 • Bolagsmans kvalifikationer

 • Inträde av ny bolagsman

 • Överlåtelse av andel

 • Överlåtelsebegränsningar

 • Uteslutning och inlösen

 • Följder av bolagsmans obestånd, konkurs eller död

 • Konkurrensförbud

 • Likvidation och upplösning

Lagar och regler

1 kap. 1-3 §§, 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

6 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554)