Definition

Bundet eget kapital är den del av eget kapital som är skyddad från utbetalningar genom regler i aktiebolagslagen. Förenklat kan bundet eget kapital beskrivas som icke-utdelningsbart kapital. Bundet eget kapital består av nominella belopp som registrerats eller fastställts av bolaget, vilka täcks av den nettoförmögenhet som är Eget kapital.

Bundet eget kapital är skyddat mot utbetalningar utan motprestation genom Beloppsspärren. En regel som innebär att bolaget efter alla typer av värdeöverföringar måste ha full täckning för ett monetärt värde motsvarande det bundna egna kapitalets storlek. Tanken bakom bundet eget kapital är att bolaget alltid med viss marginal ska ha tillgångar som motsvarar dess skulder och avsättningar.

Bundet eget kapital kan bestå av:

  • Aktiekapital.

  • Reservfond.

  • Bunden överkursfond.

  • Uppskrivningsfond, ett belopp som avsatts i samband med att bolagets anläggningstillgångar skrivits upp i bokföringen, efter att ett tillförlitligt och bestående högre värde konstaterats.

  • Kapitalandelsfond, en fond som vissa bolag ska göra avsättningar till när de redovisar ägande i intresseföretag och deras andel på grund av kapitalandelsredovisning ökar i värde.

  • Fond för utvecklingsavgifter, ett belopp som förts från fritt eget kapital motsvarande utgifter för bolagets eget utvecklingsarbete, vilka tagits upp som immateriella anläggningstillgångar.

  • Andra fonder, redovisade var för sig, som enligt bolagets bolagsordning eller lag ska avsättas till bundet eget kapital.

I det fall det finns ett ej registrerat aktiekapital ( Aktiekapital) är detta givetvis en del av bundet eget kapital.

Bundet eget kapital_2021

Se uppslagsordet Uppskrivningar/Uppskrivningsfond i Redovisa Rätt.

Lagar och regler

17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551)

3 kap. 10 a §, 4 kap. 2 och 8 §§ årsredovisningslagen (1995:1554)