Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Digital bolagsstämma

 

En bolagsstämma som sker genom elektronisk uppkoppling mellan aktieägarna (kallas ibland elektronisk bolagsstämma eller bolagsttämma online) anses inte vara möjligt enligt aktiebolagslagen som den är utformad i dagsläget. En bolagsstämma måste hållas på en viss ort, vilket indirekt förbjuder att stämman endast existerar på internet. I lagen finns flera regler som använder begrepp som vanligtvis förknippas med fysisk närvaro och fysiska handlingar, vilket tycks omöjliggöra digtala bolagsstämmor.

Ett tillfälligt undantag från restriktionen mot digitala bolagsstämmor har dock gjorts i lagstiftningen under 2020-21, Corona-stämmor.

Bestämmelsen om ort är en skyddsregel för aktieägarna, vilket innebär att den kan frångås om samtliga aktieägare i bolaget samtycker till det (SAS-principen). En digtal bolagsstämma kan därför hållas om alla aktieägare godkänner det, men det finns flera legala och praktiska utmaningar som måste beaktas, bland annat:

  • Identifiering av deltagare på stämman och legitimation som aktieägare (Rätt att deltapå bolagsstämma)

  • Hantering av föranmälan och fullmakter inför stämman (Föranmälan till bolagsstämma, Röstningsfullmakt)

  • Genomförande av röstning och förslagsställande (Röstning på bolagsstämma)

  • Begränsning av antal biträden till aktieägaren (Biträde på bolagsstämma)

  • Frågerätt för aktieägare

  • Spridning av information från bolagsstämman

  • Aktieägares möjlighet till översyn och verifiering av stämmans beslut och tillvägagångssätt

De flesta av dessa utmaningar har sin motsvarighet vid normala bolagsstämmor med fysisk närvaro och det har utvecklats rimliga kompromisser mellan de legalt skyddsvärda intressena och de mest praktiska och effektiva metoderna. Det bör gå att åstadkomma rimliga avvägningar även vid digitala bolagsstämmor.

Deltagande på distans

Det finns dock inte något hinder för att vissa aktieägare deltar på distans med olika former av uppkoppling till den lokal där stämman fysiskt hålls. Eftersom denna lösning för deltagande på bolagsstämma är relativt ovanlig finns det ingen etablerad praxis för hur många personer som måste fysiskt befinna sig i den lokal där bolagsstämman äger rum. Troligen är det tillräckligt med att erbjuda aktieägarna flexibilitet i frågan om hur de vill delta i stämman, om samtliga aktieägare väljer att delta elektroniskt är det acceptabelt ur bolagsrättslig synpunkt. Det är möjligt enligt lagen att utöva rösträtt vid bolagsstämman via elektroniska hjälpmedel, det ska i så fall framgå av kallelsen hur aktieägaren ska gå till väga.

En annan fråga är i vilken utsträckning stämmans och bolagets funktionärer måste vara fysiskt närvarande för att genomföra stämman, se Närvaroplikt på bolagsstämma.

Lagar och regler

7 kap. 15 och 24 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...