Definition

Eget kapital är skillnadsbeloppet mellan ett bolags tillgångar och dess skulder och avsättningar. Det egna kapitalet består av olika rättsligt definierade komponenter, grupperade som antingen bundet eget kapital eller fritt eget kapital. Flera av det egna kapitalets komponenter är nominellt fastställda belopp, däribland aktiekapitalet samt bundna och fria fonder.

Eget kapital kan också förstås som summan av de kapitaltillskott som ägarna gjort i samband med bildande och därefter, samt de kapitaltillskott som gjorts genom att vinster från bolagets verksamhet inte förts över till aktieägarna. Därför kan eget kapital ibland kallas ägarkapital, det vill säga den andel av bolagets kapital som tillkommer aktieägarna. Benämningen ägarkapital är dock en missvisande beteckning, eftersom det egna kapitalet egentligen motsvaras av tillgångar som bolaget rättsligt sett äger. En bättre benämning är därför bolagsförmögenheten, det vill säga det överskott som bolaget äger efter att dess skulder är betalda.

Det egna kapitalet motsvarar även bolagets riskkapital, det vill säga den andel av kapitalet som skjutits till av riskvilliga investerare, och utgör en buffert för variationer i bolagets långsiktiga utveckling.

Eget kapital kan vara antingen Bundet eget kapital eller Fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet skyddas mot minskning genom regler i aktiebolagslagen, bland annat genom formerna för Värdeöverföring samt Beloppsspärren. Det fria egna kapitalet varierar med bolagets vinst eller förlust och kan föras över till aktieägarna genom bland annat Vinstutdelning.

Egetkapital

Till följd av de lägstanivåer vilka finns i aktiebolagslagen för Aktiekapital, som är en del av bundet eget kapital, finns också spärrnivåer för eget kapital i aktiebolag. Om ett aktiebolags eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet aktualiseras de regler som kan innebära en Tvångslikvidation av bolaget.

Tänk på

Eget kapital varierar under räkenskapsåret. Det är nettot av bolagets tillgångar för stunden minus dess skulder för stunden. Det är tillgångarnas och skuldernas värde som bestämmer det egna kapitalets storlek. Det faktum att vissa komponenter har registrerade eller av bolagsstämman fastställda nominella belopp innebär endast att de måste hanteras enligt vissa regler.

Se uppslagsordet Eget kapital i aktiebolag i Redovisa Rätt.

Lagar och regler

3 kap. 10 a § årsredovisningslagen (1995:1554)

Se även

Aktiekapital