Rätt Bolagsrätt 2020 – Robert Sevenius

Eurobolag

Definition

Ett eurobolag kallas ett svenskt aktiebolag som använder euro som Redovisningsvaluta och aktiekapitalsvaluta. Det har varit möjligt för svenska aktiebolag att redovisa i euro sedan 2001.

En anledning till att ett aktiebolag kan vilja ha euro som redovisnings- och aktiekapitalsvaluta är att det har ett utländskt moderbolag eller aktieägare.

Ett bolags samtliga affärshändelser ska kunna redovisas i en och samma redovisningsvaluta. I normalfallet ska redovisningsvalutan vara svenska kronor. För vissa associationer, däribland aktiebolag, kan redovisningsvalutan enligt bokföringslagen istället vara euro. Handelsbolag och enkla bolag får inte använda euro som redovisningsvaluta.

Bolagets aktiekapital ska vara bestämt i bolagets redovisningsvaluta. Om redovisningsvalutan är euro ska detta särskilt anges i bolagsordningen och då ska även aktiekapitalet anges i euro.

Byte av redovisningsvaluta

Ett beslut om byte av redovisningsvaluta och valuta för aktiekapital fattas av bolagsstämman och innebär en ändring av bolagsordningen som måste registreras hos Bolagsverket. Byte av redovisningsvaluta får endast ske vid ingången av nytt räkenskapsår. Ett aktiebolag kan givetvis ha sin redovisning i euro redan när det först bildas.

Byte av redovisningsvaluta till euro innehåller följande steg (avgifter gäller år 2020):

  1. Bolagsstämman beslutar om redovisningsvaluta genom en ändrad bolagsordning och anmälan till Bolagsverket. Anmälan kostar 1 000 kronor och är inte möjlig att göra via e-tjänst. Bolagsordningen måste då ha en bestämmelse om redovisningsvaluta som tydligt anger att den är euro, till exempel ”Bolaget har sin redovisning i euro”. Anmälan ska innehålla hela den nya bolagsordningen och en bestyrkt kopia av bolagsstämmoprotokollet.

  2. Beslut och anmälan måste ske i god tid före utgången av redovisningsåret, i annat fall kommer förändringen träda ikraft först nästa räkenskapsår.

  3. Bolagsverket räknar om bolagets aktiekapital till euro när det nya räkenskapsåret inträtt. Omräkningen sker på grundval av Europeiska centralbankens (ECB) växelkurs den sista svenska bankdagen för det föregående räkenskapsåret. Bolagsverket meddelar bolaget omräkningskurs och aktiekapital i euro.

  4. Styrelsen lägger fram förslag till nödvändiga följdändringar i bolagsordningen på basis av omräkningskursen, främst gränserna för aktiekapitalet. Bolagsstämman beslutar om följdändringarna vid första ordinarie bolagsstämma efter ändringen av redovisningsvaluta. Bolaget anmäler ändringarna till Bolagsverket. Det kostar ytterligare 1 000 kronor att registrera bolagsordningen med följdändringarna. Även till denna registrering måste hela den nya bolagsordningen bifogas samt ett bestyrkt bolagsstämmoprotokoll.

Ett eurobolag måste trots redovisningen i euro göra sina skatte- och inkomstdeklarationer i svenska kronor.

Lagar och regler

1 kap. 4 §, 3 kap. 2 §, 8-10 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%