Definition

Fritt eget kapital är den del av eget kapital som kan användas av aktieägarna. Det är fritt i bemärkelsen att de kan föra ut det från bolaget enligt reglerna i aktiebolagslagen eller låta bolaget behålla och använda det i verksamheten. Förenklat kan fritt eget kapital förstås som utdelningsbart kapital och kallas ibland disponibla medel.

Fritt eget kapital består av reella värden som varierar under räkenskapsåret. Värden som till viss del ska motsvaras av nominella belopp som fastställts av bolaget (till exempel Fri överkursfond). Fritt eget kapital motsvarar, tillsammans med Bundet eget kapital, den nettoförmögenhet som är Eget kapital, det vill säga tillgångar minus skulder och avsättningar.

Trots att kapitalet kallas fritt är det omgärdat av regler. Aktieägarna kan bestämma över det fria egna kapitalet, men de måste bland annat följa reglerna för Värdeöverföring i aktiebolagslagen. Utbetalningar utan motprestation, till exempel vinstutdelning, måste ta höjd för Försiktighetsregeln, som i korthet innebär att utbetalningarna endast får ske om de är ekonomiskt försvarliga för bolaget.

Eftersom eget kapital är ett skillnadsbelopp så kan fritt eget kapital även vara negativt, det vill säga att skulderna (och avsättningarna) överstiger tillgångarna. I så fall utgörs fritt eget kapital av ansamlad förlust och årets förlust eller endera av dem. När fritt eget kapital är negativt finns inte något utrymme för utdelning och om det negativa fria kapitalet blir för stort kan aktiekapitalet vara ”förbrukat” vilket kan leda till Tvångslikvidation.

Fritt eget kapital kan bestå av:

  • Fria fonder, var för sig, som enligt bolagsordning eller lag ska avsättas till fritt eget kapital.

  • Balanserad vinst eller balanserad förlust.

  • Årets vinst eller årets förlust.

Fritt eget kapital_2020

Lagar och regler

17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551)

3 kap. 10 a § årsredovisningslagen (1995:1554)