Definition

Hållbarhetsrapport är en ny del av en Förvaltningsberättelse, i vilken vissa större bolag ska lämna upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Hållbarhetsrapporten kan också lämnas som en separat handling.

Ett aktiebolag eller handelsbolag ska lämna en hållbarhetsrapport om det uppfyller minst två av följande kriterier:

  • medelantalet anställda är fler än 250,

  • balansomslutningen överstiger 175 miljoner kronor,

  • nettoomsättning överstiger 350 miljoner kronor.

Kriterierna ska vara uppfyllda under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Siffrorna hämtas från årsredovisningen.

Ett dotterbolag som omfattas av ett moderbolags hållbarhetsrapport behöver inte lämna en egen rapport.

Rapporten ska ange:

  1. företagets affärsmodell, 

  2. policy som bolaget tillämpar i hållbarhetsfrågor,

  3. resultatet av policyn, 

  4. väsentliga hållbarhetsrisker som är kopplade till företagets verksamhet, 

  5. bolagets hantering av riskerna, och 

  6. centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.

När hållbarhetsrapporten finns i förvaltningsberättelsen följer den i princip de regler som gäller för Årsredovisning vad gäller tid för färdigställande och registrering hos Bolagsverket.

För hållbarhetsrapporten gäller som grundregel en begränsad revision. Revisorn ska endast uttala sig om att bolaget har upprättat en hållbarhetsrapport eller inte. Revisorn måste alltså göra någon form av granskning.

Reglerna om hållbarhetsrapport trädde i kraft den 1 december 2016 och tillämpas från och med räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016 (det vill säga räkenskapsåret 2017 med inlämning till Bolagsverket år 2018).

Lagar och regler

6 kap. 10-14 §§ årsredovisningslagen (1995:1554)