Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Insolvensbegreppet

 

Ett företag kan sättas i Företagskonkurs om det långvarigt inte kan betala sina skulder. Det innebär alltså en ganska långt gången försämring av företagets finansiella ställning, som i och för sig kan inträffa plötsligt. Ett företag som inte kan betala skulder som förfaller till betalning har för otillräcklig lönsamhet eller finansiering i förhållande till de skulder och förluster som man dragit på sig under verksamheten.

I konkursrätten är det viktigt att skilja på företags olika finansiella bristsituationer:

Begrepp

Beskrivning

Insolvens (Obestånd)

Ett företag är insolvent, även kallat obestånd, när det inte kan betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning och denna oförmåga inte bara är tillfällig. Insolvens är alltså den situation som kan innebära att ett företag sätts i konkurs.

Insufficiens

Ett företag är insufficient när företagets skulder är större än dess tillgångar. Tillståndet har bara att göra med storleken på skulder och tillgångar, inte när de förfaller till betalning eller när de kan omvandlas till kontanter. Ifall tillståndet till exempel inte är varaktigt eller att skulderna är långfristiga är ett insufficient företag inte insolvent.

Illikviditet

Ett företag är illikvitt när det inte kan betala sina skulder när de förfallit till betalning. Företaget kan fortfarande vara sufficient, men inte ha tillräckligt med likvida medel på själva förfallodagarna. Om denna situation är tillfällig är företaget inte insolvent.

Kapitalbrist

Kapitalbrist är det aktiebolagsrättsliga begreppet som innebär reglerna om tvångslikvidation ska tillämpas. Kapitalbrist innebär att bolagets egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet. Kapitalbrist innebär alltså inte nödvändigtvis att bolaget är insolvent eller illikvitt. Bolagsrätten och konkursrättens begrepp är alltså inte samordnade.

Varningssignaler vid finansiella bristsituationer

När en konkurs väl inträffat kan det vara för sent att agera eftersom gäldenär och borgenärer inte kan styra förvaltningen. Det är viktigt för parterna i en konkurs att känna till situationen så att de kan agera snabbt och begränsa sina och kollektivets skador. Det finns vanligtvis varningssignaler som kan ge viss beredskap:

  • Solvens- och likviditetsproblem kan övergripande förutsägas och följas med finansiella nyckeltal, bland annat kassalikviditet, räntetäckningsgrad och soliditet.

  • I etablerad affärsrelation ger sig ofta insolvens till känna genom eftersläpande och långsamma betalningar på fakturor. Regelbundet sena fakturabetalningar är en varningssignal.

  • En rutinmässigt eftersläpande betalare hamnar snart hos Kronofogden där fordringsägare kan ansöka om betalningsföreläggande. I företag uppstår en betalningsanmärkning direkt vid en ansökan om betalningsföreläggandebetalningsföreläggande, vilket syns vid kreditupplysningar. Genom att kontrolleratypen av skuld kan man få en föraning om hur långt framskridna likviditetsproblemen är. Företagare väntar ofta längre med betalning av skatter och avgifter än betalning av leverantörsfakturor, det vill säga att leverantörerna får reda på att anmärkningarna hopar på ett relativt sent stadium.

  • Företag som inte sköter sina skatte- och avgiftsbetalningar eller deklarationer kan mista sin F-skattsedel. Information om F-skatt får man på Skatteverkets webbplats med e-tjänsten ”Hämta företagsinformation”.

  • Företag som gör stora förluster och har bristfällig finansiering kan ha svårt att behålla sina styrelseledamöter. Att styrelseledamöter hoppar av, antingen enstaka ledamöter eller hela styrelsen, kan tyda på att företaget har problem med finansieringen eller styrningen.

  • En revisor bör anmärka på flera av tecknen på finansiell brist, exempelvis sen rapportering och betalning av skatter och avgifter och Kontriollbalansräkning. Revisorns anmärkningar visar sig dock först i Revisionsberättelsen. En oren revisionsberättelse bör betraktas som en varningssignal för finansiella problem och om revisorn avgår under pågående uppdrag är det en stark varningssignal.

Kreditupplysningsföretag kan ge information om alla de ovanstående uppgifterna. Med olika betaltjänster kan man köpa både kreditupplysningar och kreditbevakningar, bland annat för att få information om förändringar i kreditbetyg eller uppkomst av betalningsanmärkningar. Kreditupplysningsföretag är bland andra UC, Creditsafe och Bisnode. I viktiga och långvariga affärsrelationer kan det finnas anledning att göra sin egen Företagsbesiktning.

Sedan 1 januari 2019 finns konkurser registrerade i det så kallade insolvensregistret hos Bolagsverket. Insolvensregistret är en del av Näringslivsregistret.