Definition

Ett intresseföretag är ett företag som ett annat företag äger andelar i utan att vara moderföretag enligt koncerndefinitionen och det ägande företaget utövar Betydande inflytande över det ägda företaget. Intresseföretag regleras i årsredovisningslagen (ÅRL 1:5) och ska tillämpa en särskild redovisning, den så kallade kapitalandelsmetoden.

Se uppslagsordet Intresseföretag i Redovisa Rätt.

Lagar och regler

1 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554)