Definition

Koncernföretag är en beteckning för företag som tillhör samma koncern, det vill säga både moderbolag och dotterföretag är koncernföretag.

I dagligt tal används ofta beteckningen ”systerbolag” för bolag med samma moderbolag.

Lagar och regler

1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)

1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554)