Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2020 – Robert Sevenius

Kontrollstämma

Definition

Kontrollstämma är en särskild bolagsstämma i aktiebolag som sammankallas för att fatta ett beslut om att bolaget ska gå i likvidation eller inte, på basis av en kontrollbalansräkning som beslutsunderlag inom den särskilda ordning som finns för tvångslikvidation på grund av kapitalbrist.

Det finns två kontrollstämmor:

  1. Den första kontrollstämman ska hållas snarast möjligt efter det att styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet. Den första kontrollstämman bör normalt sett äga rum inom högst ett par månader efter att misstanken om kapitalbristen uppkommit.

  2. Den andra kontrollstämman ska hållas inom åtta månader efter den första. Innan stämman ska styrelsen ha upprättat en kontrollbalansräkning och låtit en revisor granska den samt följt kallelsetiderna, men utöver det kan den andra kontrollstämman följa tätt inpå den första kontrollstämman.

Kontrollstämmor kan i förekommande fall ersättas av ordinarie stämmor som inträffar inom de tidsfrister som ställs upp i reglerna om tvångslikvidation vid kapitalbrist. Det krävs dock att det finns tid att upprätta en kontrollbalansräkning, låta revisor granska den och skicka ut en kallelse. Ett annat alternativ är att kalla till en extra bolagsstämma, som då utgör kontrollstämma, i direkt anslutning till en ordinarie bolagsstämma.

Påföljden om styrelsen inte följer reglerna om kontrollstämmor är att bolagets företrädare och beslutsfattare kan få personligt ansvar för bolagets åtaganden och förpliktelser.

Lagar och regler

25 kap. 15-16 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%