Definition

Ledande befattningshavare är enligt sin bredaste definition varje medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan (definitionen används i EU:s normer för ersättningar till ledande befattningshavare). Det kan till exempel röra sig om ekonomichef, marknadschef och personalchef utöver den egentliga Bolagsledningen.

Allmänt sett är ledande befattningshavare personer som har befogenhet och ansvar för planering, ledning och styrning av bolaget. Till denna krets räknas vanligen medlemmar av direktionen samt högre chefer som direkt under styrelsen eller den verkställande direktören ansvarar för en viss funktion, en rörelsegren eller motsvarande enhet. Enligt årsredovisningslagen ingår styrelseledamöter, verkställande direktör och motsvarande befattningshavare i företaget. Begreppet förekommer även i aktiebolagslagen, men personkretsen har där begränsats till styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör.

Reglerna för ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram som införts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning använder också begreppet ledande befattningshavare. Ersättningsreglerna expanderar utrymmet för ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare till att även gälla ”andra befattningshavare som bolaget betraktar som ledningspersoner” (vilket innebär att personer direkt underställda den verkställande direktören är normalt att betrakta som ledande befattningshavare).

Lagar och regler

5 kap. 18 § årsredovisningslagen (1995:1554)

7 kap. 61 §, 8 kap 51 § aktiebolagslagen (2005:551)

I.3 Regler om ersättning till ledandebefattningshavare och om incitamentsprogram (1 januari 2021).

Pkt 2 Kommissionens rekommendation (2004/913/EG) om att främja en lämplig ordning för ersättningen till ledande befattningshavare i börnoterade bolag