Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Likvidationsföreläggande från Bolagsverket

Definition

Likvidationsföreläggande är ett meddelande från Bolagsverket att bolaget måste åtgärda vissa bestämda brister, i annat fall beslutar myndigheten om att bolaget likvideras. Formellt sett är det en form av tvångslikvidation, även om de flesta brukar använda termen för Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist.

Bolagsverket skickar ut likvidationsföreläggande i fyra olika situationer:

  1. Bolaget har inte anmält behörig styrelse, verkställande direktör, särskild delgivningsmottagare eller revisor till Bolagsverket.

  2. Bolagets har inte skickat in årsredovisning eller revisionsberättelse inom elva månader från räkenskapsårets utgång till Bolagsverket.

  3. Bolagets aktiekapital överensstämmer inte med lagens krav på aktiekapital efter en övergång från euro till kronor som redovisningsvaluta.

  4. Bolaget har köpt egna aktier olagligen och inte minskat aktiekapitalet.

De två senare situationerna är troligen sällan förekommande, men de två första är konkreta risker som bolaget löper om inte bolagsledningen sköter registrering av företrädare och årsredovisning på ett korrekt sätt.

Initiativ till likvidationsföreläggande

Likvidationsärendet kan tas upp av Bolagsverket på eget initiativ, men också på grund av en anmälan. Anmälan kan ske av styrelsen, den verkställande direktören, en aktieägare eller en fordringsägare. Ifråga om den första punkten, som handlar om att bolaget saknar en behörig företrädare, kan ansökan göras av någon ”vars rätt är beroende av att det finns någon som kan företräda bolaget”, till exempel någon som ingått ett avtal med bolaget. Avgiften för sådan ansökan om likvidationsföreläggande är 500 kronor för år 2022.

Förfarandet vid likvidationsföreläggande

Bolagsverkets föreläggande delges bolaget och offentliggörs i Post- och Inrikes Tidningar, eftersom föreläggandet inte bara riktar sig till bolaget, utan även till aktieägarna och fordringsägarna.

I föreläggandet beskriver Bolagsverket de brister som ärendet rör och till vilken dag bolaget har på sig att åtgärda bristerna. Bolaget måste åtgärda bristerna, genom de beslut och registrering som krävs i de olika situationerna, inom den tid som myndigheten föreskriver. Aktieägare och fordringsägare kan yttra sig i frågan genom att skicka ett skriftligt yttrande till Bolagsverket senast på svarsdagen.

Det räcker dock inte att bara åtgärda bristerna med beslut, registrering och inbetalning av registreringsavgifter. Bolaget måste även betala en särskild avgift för kostnaderna i likvidationsärendet. Avgiften är 2 700 kronor för år 2022. Denna avgift måste även vara inbetald för att undvika likvidation.

Följder av att inte åtgärda brister enligt likvidationsföreläggande

Om bristerna inte åtgärdats per svarsdagen ska Bolagsverket fatta beslut om likvidation. Likvidationsbeslutet gäller omedelbart, men om likvidationsgrunden upphör under Bolagsverkets handläggning ska beslutet inte fattas.

Lagar och regler

25 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)