Rätt Bolagsrätt 2019 - Robert Sevenius

Överlåtelse av företagsnamn

 

Ett företagsnamn kan i princip bara överlåtas tillsammans med näringsverksamheten den används i. En överlåtelse av verksamheten omfattar också det företagsnamn som används om annat inte avtalats.

Rätten till företagsnamnet bygger alltså på att namnet inte kan överlåtas separat, till skillnad från andra immateriella rättigheter. Bakgrunden till förbudet mot separat överlåtelse av företagsnamn är att allmänheten inte ska kunna vilseledas genom att ett företag avhänder sig den rörelse som förknippas med ett företagsnamn.

Vid bolagsöverlåtelser medför förbudet mot separat överlåtelse av företagsnamn inte några problem, men vid överlåtelse av inkråmet i ett bolag skiljs den juridiska personen och näringsverksamheten åt. Företagsnamnet ska enligt regeln i princip följa med verksamheten vid en inkråmsöverlåtelse, men parterna kan ha andra mål med överlåtelsen. Exempelvis kan säljaren vara en koncern som ska fortsätta använda sitt företagsnamn efter en inkråmsöverlåtelse. En annan tänkbar situation är att köparen vill överta företagsnamnet, men inte verksamheten.

Registrering av överlåtelse av företagsnamn

Vid en övergång av företagsnamn ska en ansökan om registrering av det nya företagsnamnet lämnas in till Bolagsverket på den blankett som avser företagsformen ifråga. Bilagt till ansökan bör finnas en bestyrkt kopia av överlåtelsehandlingen.

I följande situationer kan Bolagsverket neka en registrering av överlåtelse av företagsnamn:

  1. Företagsnamnet i ansökan överensstämmer inte fullt ut med firman som övertagits.
  2. Företagsnamnet som övertagits har bedrivits i handelsbolag eller som enskild näringsverksamhet och det övertagande bolaget är aktiebolag. En ny granskning måste då göras eftersom aktiebolag får en rikstäckande ensamrätt för firman, medan den tidigare företagsformen endast hade skydd i sitt län.
  3. Verksamheten under vilken företagsnamnet används utökas jämfört med verksamheten i det gamla företaget. Bolagsverket måste då göra en ny granskning.
  4. Det överlåtna företagsnamnet måste avregistreras för det säljande företaget för att den ska kunna registreras för det köpande företaget. Ett identiskt företagsnamn kan inte vara registrerad samtidigt för säljande företag och köpande företag.

Praktiska sätt att hantera överlåtelse av företagsnamn

Flera möjligheter har dock utvecklats för att kringgå restriktionen av överlåtelser av företagsnamn. Ett sätt är att sälja alla tillgångar i bolaget med det efterfrågade företagsnamnet och att därefter sälja det tomma skalet med rätten till företagsnamnet till köparen. Restriktionen anses inte heller hindra att en så kallad firmadominant, det vill säga den dominerande delen av företagsnamnet, överlåts separat.

Lagar och regler

4 kap. 1 § lagen (2018:1653) om företagsnamn

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%