Definition

Överkursfond är fonder dit den del av betalningen av en tecknad aktie som överstiger aktiens kvotvärde bokförs. Fonderna kan tillhöra både Fritt eget kapital (kallad den fria överkursfonden) och Bundet eget kapital (den bundna överkursfonden).

Vid uppkomsten består överkursfonderna den del av samtliga nyutgivna aktiers överkursbetalning som fördelats till fonden. Överkursfonder kan uppstå vid nyemission av aktier, teckning av aktie vid utnyttjande av teckningsoption och konvertering av konvertibler till aktier.

Den bundna överkursfonden (som infördes den 1 januari 2021) tillhör bundet eget kapital och skyddas därmed av Beloppsspärren och kan sättas ned enligt reglerna om Reservfond och Minskning av aktiekapital.

Lagar och regler

13 kap, 4§, 14 kap. 5 §, 15 kap. 5 §, 17 kap. § § och 20 kap. 35 § aktiebolagslagen (2005:551).

3 kap. 5 a § årsredovisningslagen (1995:1554)