Rätt Bolagsrätt 2020 – Robert Sevenius

Personligt ansvar vid tvångslikvidation

 

Om styrelse, företrädare och beslutsfattare i aktiebolag låter bli att uppfylla sina plikter och tidsperioderna vid Tvångslikvidation kan det uppstå ett personligt ansvar för bolagets åtaganden och förpliktelser som uppstår under mellantiden.

Underlåtelser som leder till att personligt ansvar uppstår

Personligt ansvar uppstår om man inte följer processen exakt, det vill säga om:

 1. Styrelsen inte upprättar en kontrollbalansräkning när man får en misstanke om det föreligger en kapitalbrist eller om kontrollbalansräkningen inte lämnas till revisor för granskning (ifall bolaget har revisor).

 2. Styrelsen inte sammankallar till den första kontrollstämman i det fall kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet.

 3. Styrelsen inte sammankallar och håller den andra kontrollstämman i tid.

 4. Styrelsen inte låtit revisor granska den kontrollbalansräkning som läggs fram vid den andra kontrollstämman (ifall boalget har revisor).

 5. Den andra stämman inte fattar beslutet att bolaget ska gå i likvidation trots att kontrollbalansräkningen uppvisar att aktiekapitalet inte återställts.

Vid punkterna 3-5 är styrelsen skyldig att ansöka hos domstol att bolaget ska gå i likvidation. Det personliga ansvaret inträffar när styrelsen inte gör en sådan ansökan.

Personer som kan blir ansvariga

Det personliga ansvaret kan träffa flera olika personkategorier:

 1. Styrelseledamöter. Det personliga ansvaret träffar i första hand styrelsen som underlåtit att följa reglerna om tvångslikvidation vid kapitalbrist. Ansvaret i en bolagsstyrelse är ett individuellt ansvar som träffar den enskilda ledamoten.

 2. Företrädare. Även andra kan bli personligt ansvariga för bolagets förpliktelser om de deltar i bolagets fortsatta drift med vetskap om att styrelsen inte fullföljt sina plikter enligt regelverket för tvångslikvidation. En person som känner till styrelsens underlåtenhet och handlar på bolagets vägnar svarar solidariskt med styrelseledamöterna och bolaget. Det gäller alltså framförallt verkställande direktör, men även andra som ”handlar för företagets räkning”. De andra är bland annat företrädare, till exempel särskild firmatecknare eller chefer med attesträtt. Det krävs dock att företrädare har vetskap om underlåtenheten, vilket kan vara osannolikt för en person som är långt från styrelsen och tvångslikvidationssituationen. Detta medansvar för andra än styrelsen gäller endast de handlingar som de deltagit i och är inte ett generellt personligt ansvar för bolagets förpliktelser.

 3. Aktieägare.Också aktieägare kan bli personligt ansvariga för bolagets förpliktelser tillsammans med de båda ovanstående personkategorierna. Det krävs dock för aktieägares ansvar att de deltagit i ett beslut att driva bolaget vidare när man var skyldig att fatta ett beslut om likvidation. Det är framförallt i situationen att aktieägare deltar i beslutet att fortsätta verksamheten vid den andra kontrollstämman trots att aktiekapitalet inte reparerats. Det krävs endast att aktieägaren varit närvarande vid beslutsfattandet. Om en aktieägare reserverat sig mot beslutet anses han eller hon inte deltagit i beslutet.

Innebörden av ansvaret

De olika personerna kan bli personligt ansvariga för bolagets förpliktelser solidariskt med bolaget självt. Eftersom bolaget troligen inte har några resurser vid den tid då detta ansvar görs gällande drabbar det personliga ansvaret solidariskt de personer som underlåtit obligatoriska aktiviteter och skyldigheter, de som företrätt bolaget i handlingar som skapat förpliktelser och de som beslutat att driva verksamheten vidare trots kapitalbristen. Dessa personer är alltså medansvariga. Det innebär att en skadelidande, till exempel en fordringsägare, kan välja vem av skadevållarna han eller hon vill kräva full ersättning från. Det någon person får betala i skadestånd till den skadelidande får därefter återkrävas proportionerligt från de andra skadevållande ledamöterna efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna, så kallat regressanspråk.

Bevisbördan för handläggningen ligger hos styrelseledamöter och andra personer som har handlat för bolagets räkning. Bevisbördan för själva kapitalbristen ligger dock på den som kräver skadestånd. Den som blir utpekad som personligt ansvarig för bolagets förpliktelser kan skydda sig mot ansvar genom att visa att han eller hon inte varit försumlig. Försumligheten bedöms bland annat genom att se till den anklagades roll och inflytande i bolaget.

Sluttiden för personligt ansvar

Det personliga ansvaret uppstår vid underlåtelse att följa regelverket om tvångslikvidation vid kapitalbrist, men upphör när styrelsen återigen börjar uppfylla sina plikter. Denna period, under vilken företrädare och andra ansvarar solidariskt för bolagets förpliktelser, kallas medansvarsperioden.

Aktiebolagslagen urskiljer tre slutpunkter för det personliga ansvaret:

 1. Ansökan om att bolaget ska gå i likvidation lämnas in till tingsrätten.

 2. En kontrollbalansräkning som visar att aktiekapitalet är återställt till fullo har granskats av revisorn och lagts fram på bolagsstämma.

 3. Bolagstämma, Bolagsverket eller domstol har beslutat att bolaget ska gå i likvidation.

Att medansvarsperioden upphör betyder inte att det personliga ansvaret försvinner. De ansvariga är fortfarande medansvariga för bolagets förpliktelser som uppkommit under perioden från det att den inletts, till exempel att misstanke om kapitalbrist väcks, och att den avslutas, till exempel att beslut om likvidation fattas.

Lagar och regler

25 kap. 18-20 a §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%