Rätt Bolagsrätt 2019 - Robert Sevenius

Verkställande direktörens arbetsuppgifter  duties of the managing director

 

En verkställande direktör har tre formella arbetsområden i bolagsrätten:

  1. Sköta den löpande förvaltningen av bolaget,
  2. ta hand om bolagets bokföring och redovisning, samt
  3. förbereda beslut i styrelsen och på stämman.

Löpande förvaltning

Den främsta uppgiften för verkställande direktören är att sköta den löpande förvaltningen. Detta ska ske enligt styrelsens riktlinjer och instruktioner. Vad den löpande förvaltningen omfattar och hur den skiljs från det förvaltningsuppdrag som tillhör styrelsen är inte tydligt avgränsat. Den löpande förvaltningen brukar förklaras med att det är den normala dagliga affärsverksamheten i bolaget, bland annat aktiviteter som planering, inköp, rekrytering, tillverkning och försäljning. Vad den löpande förvaltningen omfattar i praktiken beror dock på bland annat företagets verksamhet och storlek. I aktiebolagslagen bestäms den löpande förvaltningen istället negativt. Den löpande förvaltningen sägs därför vara alla åtgärder som inte vanligtvis faller inom styrelsens förvaltning.

Den verkställande direktören får ibland gå in på styrelsens område. Om det rör sig om att vidta brådskande åtgärder får den verkställande direktören utföra dem trots att de normalt sett faller inom styrelsens kompetensområde. Styrelsen ska i normalfallet besluta om sådana åtgärder "som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse". Den verkställande direktören har endast makt att vidta förvaltningsåtgärder inom detta område när styrelsens beslut inte "kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet". Regeln beskriver alltså skiljelinjen mellan styrelsens och den verkställande direktörens beslutskompetens. Om den verkställande direktören handlat inom styrelsens ansvarsområde måste han eller hon snarast möjligt underrätta styrelsen om åtgärden. Informationen till styrelsen kan normalt sett inte vänta till nästa styrelsemöte.

Bolagets bokföring och redovisning

Den verkställande direktören har även som arbetsuppgift att sköta bolagets bokföring och redovisning. Detta är självfallet inte något en verkställande direktör i ett större bolag sköter själv, utan delegerar till anställd eller inhyrd ekonomipersonal. Men verkställande direktör har ansvaret inför styrelsen och stämman att se till att bolagets bokföring och redovisning överensstämmer med årsredovisningslagen, bokföringslagen och god redovisningssed. Dessutom har verkställande direktör även ansvar för att räkenskaperna och bolagets medel förvaras på ett betryggande sätt.

Föredragande inför styrelse

Verkställande direktör har även en beredande roll inom bolagsstyrningen. Denna roll uppstår främst i förhållande till styrelsen och styrelseledamöterna. Genom att verkställande direktör har och skaffar sig ingående och löpande kunskap om verksamheten blir han eller hon den som informerar styrelseledamöterna om bolagets utveckling, förbereder styrelsemötets olika ärenden och föreslår beslut till styrelsen. I denna egenskap arbetar verkställande direktör utanför sin löpande förvaltning. Dessa uppgifter är inte uttryckligen reglerade i aktiebolagslagen, men styrelsen kan meddela instruktioner för verkställande direktör när sådana uppgifter ska utföras och hur styrelsen ska informeras, VD-instruktion.

Verkställande direktörens arbete i förhållande till det arbete Styrelseordförande utför kan bli komplicerat och det krävs regler för att förtydliga de två rollerna. I publika bolag får styrelsens ordförande inte samtidigt vara verkställande direktör i bolaget. I börsbolag och andra bolag som tillämpar svensk kod för bolagsstyrning ska valberedningen ge en särskild motivering om den föreslår att den verkställande direktören ska bli nästa styrelseordförande. I svensk kod för bolagsstyrning finns även en regel om vad som händer när ordföranden är en så kallad Arbetande styrelseordförande.

Verkställande direktörens arbetsorganisation

Verkställande direktör är en enskild individ, vilken medför att bolagsrätten saknar regler kring verkställande direktörens beslutsformer och arbetsmetoder. Även om det inte uttryckligen regleras så förutsätter den komplexa rollen att det finns en stab av personer i företagsledningen, ibland kallad direktionen. Trots att företagsledningen utgör en grupp behåller den verkställande direktör det yttersta ansvaret för aktiviteterna i den löpande förvaltningen. Istället för den generella regeln i bolagsstyrningen om majoritetsbeslut finns här makten samlad i en enda person.

I förhållande till styrelsen har verkställande direktör en formellt underordnad roll, men i praktiken är det verkställande direktören med sin dagliga kontakt med bolagets verksamhet som har informationen och drivkraften att ta initiativ till förvaltning och utveckling av bolaget. Aktiebolagslagen ser därför till att verkställande direktör har möjlighet att vara aktiv även i styrelsearbetet. Verkställande direktör har rätt att närvara och att yttra sig på styrelsemöten. Styrelsen kan dock besluta om att verkställande direktör inte ska närvara vid behandling av vissa frågor, detta rör bland annat revisions- och ersättningsfrågor.

Lagar och regler

8 kap. 29 och 49 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%