Lag

I årsredovisningslag (1995:1554) finns regler för vilka företag som ska lämna årsredovisning. En årsredovisning ska bestå av

  • balansräkning

  • resultaträkning

  • noter

  • förvaltningsberättelse

Om företaget har anställda som under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200 ska också en kassaflödesanalys lämnas.

I årsredovisningen ska lämnas uppgift om medelantalet anställda under räkenskapsåret. Uppgift ska också lämnas om fördelningen mellan kvinnor och män.

Av företagets personalkostnader under räkenskapsåret ska vissa belopp anges särskilt. Det gäller

  • löner och andra ersättningar

  • sociala kostnader med uppgift om pensionskostnader

För företagets verkställande direktör, styrelseledamöter och motsvarande ska utbetalda löner och andra ersättningar specificeras. Tantiem och jämställd ersättning till verkställande direktör, styrelseledamöter ska anges särskilt.

Kommentar

Med tanke på årsredovisningslagens krav på separat redovisning av lön till verkställande direktör och styrelseledamöter är det bra att förbereda detta i lönesystemet. Verkställande direktörens lön läggs in på en egen löneart som knyts till ett annat bokföringskonto än de vanliga lönekontona.

Utbetalning av arvoden till styrelseledamöter och revisorer redovisas också separat i lönesystemet. På det sättet kan uppgifterna till årsredovisningen enkelt tas fram.

Tänk på att ett löneår alltid är från 1 januari - 31 december, och att företagets räkenskapsår kan omfatta en annan period. Lönesystemets uppgifter bygger oftast på ett löneår så vissa justeringar kan behöva göras.

Se även

tantiem