Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Basbelopp

 

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp, ett förhöjt prisbasbelopp och ett inkomstbasbelopp. De olika basbeloppen speglar till viss del kostnadsläget i landet och styr beräkning av grundavdrag, högsta sjukpenninggrundande inkomst och högsta pensionsgrundande inkomst m.m.

Prisbasbelopp

Under 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor. Den högsta sjukpenninggrundande inkomsten är 10 gånger prisbasbeloppet.

Inrikes traktamente är 0,5 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste tiotal kronor.

Prisbasbeloppet används också vid beräkning av bilförmånsvärdet. I uträkningsformeln för bilförmån för beskattningsåret 2022 används 31,7 % (för bilar tillverkade före 2018) respektive 29 % (för bilar tillverkade 2018 eller senare) av prisbasbeloppet. Vid beräkning av gränsen för ”lyxbilstillägg” vid bilförmån används också prisbasbeloppet × 7,5.

Prisbasbeloppet används också för beräkning av nybilspriset på sex-årsbilar genom att man räknar fyra prisbasbelopp som högsta pris.

Förhöjt prisbasbelopp

Under 2022 är det förhöjda prisbasbeloppet 49 300 kronor. Det används för att räkna ut högsta inkomst för intjänande av ATP-poäng. Högsta inkomst som grundar för ATP-poäng är 7,5 × förhöjda prisbasbeloppet. Detta gäller för personer som fortfarande tjänar in delar av sin pension i det gamla pensionssystemet.

Inkomstbasbelopp

Under 2022 är inkomstbasbeloppet fastställt till 71 000 kronor. Inkomstbasbeloppet används för att räkna ut högsta pensionsgrundande inkomst. Högsta pensionsgrundande inkomst är 8,07 % × inkomstbasbeloppet.