Innehåll

Rätt Lön 2020 – Erika Dahlgren

Tio dagar vid barns födelse

Lag

En förälder har rätt att vara ledig från sitt arbete för att ta hand om sitt barn. Regler för ledigheten regleras i föräldraledighetslag (1995:584). Regler för ersättning under ledighetsperioderna finns i socialförsäkringsbalk (2010:110).

I samband med barns födelse har en av föräldrarna rätt till ledighet i tio arbetsdagar. De tio dagarna kan delas mellan föräldrarna, t.ex. fem dagar vardera. Den förälder som inte uppbär de tio dagarna kan då lyfta föräldrapenning. Ersättning under ledigheten betalas ut av Försäkringskassan i form av tillfällig föräldrapenning. Den tillfälliga föräldrapenningen betalas ut per arbetstimme och är 80 % av sjukpenninggrundande inkomst, d.v.s. högst 7,5 prisbasbelopp.

De tio dagarna med tillfällig föräldrapenning ska tas ut senast inom 60 dagar från barnets hemkomst. Dagarna kan överlåtas till annan person. Skriftlig ansökan om överlåtelse görs till Försäkringskassan, som ska utreda och godkänna överlåtelsen.

Avtal

Enligt många kollektivavtal görs uträkning av löneavdraget vid de tio dagarna med lönen per arbetstimme enligt formeln

tiodagar_barns_fodelse

Månadslönen i formeln är den anställdes faktiska månadslön inklusive eventuella fasta tillägg, d.v.s. arbetar den anställde deltid, är det deltidslönen som avses. Genom att multiplicera den med 12 får vi fram faktisk årslön. Årslönen delas sedan med årsarbetstiden, d.v.s. årets alla veckor multiplicerat med den anställdes faktiska veckoarbetstid.

Den lön den anställde skulle ha haft under ledighetsperioden, antalet arbetsdagar multiplicerat med antalet arbetstimmar per dag, dras sedan av från den faktiska månadslönen.

Ledigheten är semestergrundande samtliga tio dagar då Försäkringskassan betalar ut tillfällig föräldrapenning.

Kommentar

I de fall den anställde avlönas per timme görs naturligtvis inget frånvaroavdrag. Det är dock viktigt att frånvaron registreras med tanke på semesterlönegrundande tid.

På många företag lokalt bestämt att betala en del av den lön som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Detta blir mer och mer vanligt i och med att delar av föräldrapenningen ”öronmärks” för respektive förälder

Beskattning

Frånvaroavdraget görs från den anställdes bruttolön och medför ett lägre underlag för beräkning av preliminärskatt och ett lägre underlag för beräkning av arbetsgivaravgift.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%