Innehåll

Rätt Moms 2020 – Anna Sandberg Nilsson & Lena Westfahl

Bifirma

Definition

Det finns ett flertal lagar som ställer krav på vilket innehåll en faktura ska ha. Sådana krav finns bl.a. i Bokföringslagen, Aktiebolagslagen och Skatteförfarandelagen. Det är momslagen som har de mest detaljerade kraven på hur en faktura ska se ut. När ett företag är faktureringsskyldigt enligt momslagen måste fakturan innehålla viss information. I vissa fall kan det räcka med en förenklad faktura och i övriga fall ska en fullständig faktura ställas ut. Se vidare faktura.

Den fullständiga fakturan ska bl.a. innehålla ”säljarens och köparens namn och adress. Om det räcker att ange registrerad bifirma i en faktura är en vanlig fråga. Skatteverket anger som svar på fråga 5 i en skrivelse (040723, dnr: 130 477317-04/1153) att det inte räcker att enbart ange bifirman i fakturan utan att även den registrerade firman måste anges. Motiveringen till detta svar återges nedan. Med förkortningen ML nedan menas momslagen.

”Enligt 1 § firmalagen (1974:156) är firma den benämning under vilken näringsidkare driver sin verksamhet. Drivs del av verksamheten under särskild benämning utgör denna bifirma. Samma lagbestämmelser såsom rätt till namnet, registrering och avregistrering gäller för både firma och bifirma.

Någon särskild reglering i ML vilka namnkrav som gäller i faktureringssammanhang för bifirmor finns inte. Däremot sägs i 16 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) att i ett aktiebolags fakturor m.m. ska anges bolagets firma. Enligt 1 § nämnda kapitel förstås härmed det namn under vilket bolaget är inregistrerat. I sammanhanget bör nämnas att vad gäller namn för bifirmor får inte orden aktiebolag eller förkortningen AB tas med. Beträffande namnuppgifter gäller motsvarande för bifirmor till ekonomiska föreningar enligt 14 kap. lag (1987:667) om ekonomiska föreningar och för handelsbolag eller kommanditbolag enligt 6 § handelsregisterlag (1974:157).

Med stöd av ovanstående anser Skatteverket att det i en faktura inte är tillräckligt med att endast ange namnet på den registrerade bifirman utan uppgift måste även lämnas på den registrerade firman. Däremot kan uppgift underlåtas vad gäller namn på bifirman.”

Det finns inga särskilda sanktioner i momslagen i de fall säljaren inte följer momslagens fakturakrav. Däremot måste en köpare som gör avdrag för ingående moms ha en faktura som uppfyller momslagens samtliga innehållskrav för att få avdragsrätt. Om köparen inte har fått en komplett faktura ska den vända sig till säljaren som är skyldig att komplettera tidigare utställd handling.

Se även

faktura

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%