Innehåll

Rätt Moms 2020 – Anna Sandberg Nilsson & Lena Westfahl

Företagsförsäljning

 

Vid bedömning av hur en företagsförmedling eller företagsförsäljning ska hanteras momsmässigt, är det viktigt att avgöra om det är fråga om en aktie- eller inkråmsöverlåtelse. Skatteverket har i ett ställningstagande (110823, dnr: 131 569884-11/111) redogjort för sin syn på skatteplikten vid företagsförmedling. Om ett uppdrag att förmedla ett företag resulterar i en överlåtelse av aktierna i företaget, anser Skatteverket att transaktionen omfattas av undantaget från skatteplikt för förmedling av aktier och därför är momsfri. Om förmedlingen avser en inkråmsöverlåtelse är den momspliktig. Detta får stor betydelse för om avdrag får göras för momsen på de kostnader som hör samman med företagsförmedling eller företagsförsäljning.

foretagsforsaljning_01

Skatteverket tolkar en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2011 ref. 21) och är av uppfattningen att det inte spelar någon roll om det rör sig om ett öppet avtal som kan resultera i antingen en inkråms- eller aktieöverlåtelse eller inte. Det är enbart vad som faktiskt överlåts som avgör om överlåtelsen är momsfri eller inte. Skatteverket har i ytterligare ett ställningstagande förtydligat ovanstående ställningstagande (120221, dnr :131 78171-12/111) och redogjort för ett antal bedömningar som uppkommer vid företagsförmedling. Skatteverket anser att ett uppdrag att förmedla alla eller en del av aktier i ett företag och där förmedlingsuppdraget leder till att uppdragsgivaren säljer en viss del av aktierna, är förhållandena sådana att tjänsten är momsfri. Antalet aktier som förmedlas påverkar inte tjänstens karaktär. Vidare anser Skatteverket att det saknar betydelse om ersättningen utgörs av ett fast arvode. Enligt Skatteverket ska tjänsten till sin karaktär anses vara en förmedlingstjänst när det framgår av avtalet att tjänsten ska resultera i en förmedling av företaget i form av en aktie- eller inkråmsöverlåtelse. Om tjänsten resulterar i en försäljning av aktierna ska den omfattas av undantaget för skatteplikt och vara momsfri. Enligt Skatteverket kan ett öppet avtal resultera i en momspliktig eller momsfri förmedlingstjänst beroende på vad som överlåts. Skattskyldigheten för förskott som erhålls vid öppna avtal ska avgöras utifrån de faktiska omständigheter vid den tidpunkt då förskottet erhålls. Om det inte går att fastställa från de faktiska omständigheter som föreligger när förskottet erhålls, om förmedlingstjänsten avser aktie- eller inkråmsöverlåtelse ska ingen skatt utgå på förskottet. Om en företagsöverlåtelse har resulterat i två separata överlåtelser, en aktieavyttring och en inkråmsöverlåtelse, ska uppdelning ske. Vidare behandlas i ovanstående ställningstagande rådgivningstjänster av underentreprenörer och påverkan på förmedlarens avdragsrätt.

Kostnader som hör samman med företagsförmedling och försäljning tillhör kategorin organisationskostnader som är tätt förknippade med att äga aktiebolag. Den som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet till moms har normalt avdragsrätt för moms på kostnader. Det är däremot inte självklart att moms får dras av på kostnader som utgör organisationskostnader, se vidare detta ord.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%