Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

MervärdessKATTEN

Mervärdesskatten, eller momsen som vi i dagligt tal benämner den, är en statlig skatt på konsumtion. Det är den slutlige konsumenten som ska bära kostnaden för momsen. Företagen, till exempel tillverkare, tjänsteföretag, återförsäljare och butiker är de som gör jobbet och ser till att momsen redovisas och betalas in till staten. Trots att det är konsumenten som ska betala momsen är det istället företag och andra beskattningsbara personer som är skattskyldiga. Huvudregeln för skattskyldighet enligt momslagen kan åskådliggöras med den s.k. mervärdessKATTEN.

mervardesskatten_01

Definition

Skattskyldig är den som ska redovisa moms. Det kan finnas olika skäl till att den skattskyldige ska redovisa moms. Som exempel kan nämnas en bilhandlare som säljer bilar och att den som har en matbutik tar med sig mat hem för eget bruk (uttag). Det känns naturligt att moms ska redovisas i dessa situationer. Om däremot en privatperson säljer sin bil då ska inte moms redovisas. Vad är det som skiljer bilhandlaren från privatpersonen? Bilhandlaren är en beskattningsbar person som bedriver ekonomisk verksamhet, dvs. driver en affärsverksamhet i syfte att tjäna pengar. Privatpersonen vill i och för sig tjäna pengar men gör en enstaka försäljning utan att ha avsikt att regelbundet köpa och sälja bilar. Förutom att vara en beskattningsbar person krävs det att det sker en momspliktig omsättning här i landet för att någon ska vara skattskyldig. När dessa fyra krav är uppfyllda är någon enligt huvudregeln i momslagen skyldig att redovisa moms, dvs. skattskyldig.

Huvudregeln för skattskyldighet enligt momslagen kan åskådliggöras med den s.k. mervärdessKATTEN.

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska alltså följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

  • omsättning görs av varor eller tjänster

  • omsättningen är momspliktig

  • omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap

  • omsättningen görs inom landet.

Lagrum

1 kap. 1 § och 2-5 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

Kommentar

Många länder inom EU har en omsättningsgräns som innebär att med en omsättning under tröskelvärdet så är man inte skattskyldig till moms. Sverige har tidigare inte haft en nedre gräns under vilken man inte är skattskyldig till moms, dvs. man har varit skattskyldig från första kronan. Från 2017 infördes en omsättningsgräns på 30 000 kronor exklusive moms i Sverige. Den som kan tillämpa omsättningsgränsen är momsbefriad och behöver därför inte momsregistrera sig eller redovisa moms. Den som är momsbefriad kan inte heller göra avdrag för ingående moms på kostnader. Se fler detaljer under ordet omsättningsgräns.