Rätt Moms 2019 - Anna Sandberg Nilsson & Lena Westfahl

Ränta  interest

Beskattning

Beskattningsunderlaget är det värde på vilket momsen ska beräknas. Moms och ränta ska inte ingå i beskattningsunderlaget. På beskattningsunderlaget läggs den skattesats på som gäller för den aktuella varan eller tjänsten under förutsättning att skattskyldighet föreligger.

Vid försäljning av en vara eller tjänst är beskattningsunderlaget ersättningen (priset) exklusive moms. I beskattningsunderlaget ska i princip allt inräknas utom ränta och moms.

Vad gäller ränteberäkning avseende skatt att redovisa, betala eller återfå, se vidare nedan.

Lagrum

7 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

65 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

Deklaration

Vid betalning av deklarerad moms kan ränta komma att påföras eller erhållas.

På skattekontot beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Dessa räntor är knutna till basräntan som fastställs av Skatteverket och beräknas till den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar. Basräntan beräknas till lägst 1,25 % vilket utgör ett golv för basräntan. Detta innebär att om den genomsnittliga räntan på sexmånaders statsskuldsväxlar efter avrundning skulle vara 0 eller 1 % ska basräntan ändå fastställas till 1,25 %. Den höga kostnadsräntan kan som lägst uppgå till 16,25 % eftersom basräntan som lägst kan uppgå till 1,25 %.

Intäktsränta beräknas för varje dag det finns ett överskott på skattekontot och kostnadsränta beräknas för varje dag skattekontot visar ett underskott. Intäktsräntan är skattefri och kostnadsräntan är inte avdragsgill. Intäktsräntan och kostnadsräntan tillgodoförs respektive påförs en gång i månaden i samband med avstämningen av skattekontot.

Intäktsräntan ska ge kontohavaren kompensation för tillgodohavanden på kontot. Intäktsräntan beräknas efter en räntesats av basräntan. Intäktsräntan är 45 % av basräntan.

Från den 1 januari 2017 är intäktsräntan noll på grund av en lagändring. Det innebär att den inte längre följer basräntan när basräntan grundar sig på lägsta nivån (1,25 procent). I förarbeten till lagändringen (prop. 2016/17:1 s. 420) anges att skattekontona har haft en hög avkastning jämfört med alternativa sparandeformer och att det fanns indikationer på att skattekonton i en ökande omfattning används för kapitalplacering vilket aldrig har varit avsikten.

Kostnadsräntan beräknas efter två nivåer; låg och hög kostnadsränta. Den ska fungera dels som ett påtryckningsmedel så att skatter och avgifter betalas i rätt tid, och dels ska den täcka statens kreditkostnader. Utgångspunkten för ränteberäkningen i skattekontosystemet är basräntan. Den låga kostnadsräntan motsvarar basräntan och den höga kostnadsräntan är basräntan plus 15 procentenheter.

Låg ränta (= basräntan)

Låg ränta beräknas bl.a. på belopp som:

  1. överlämnats till Kronofogden för indrivning
  2. Skatteverket gett anstånd med att betala
  3. uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller beslut av domstol
  4. uppkommer p.g.a. underskott av slutlig skatt.

Hög ränta (= basräntan + 15%)

Hög ränta beräknas på:

  1. underskott i skattekontot som avser för sen inbetalning (dag efter förfallodagen) till och med den dag betalning sker eller beloppet överlämnats till Kronofogden för indrivning
  2. belopp som fastställts genom skönsbeskattning.

Information om aktuell basränta finns på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se

 

beskattningsunderlag

momspliktig

skattesats

skattskyldighet

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%