Rätt Moms 2020 – Anna Sandberg Nilsson & Lena Westfahl

Representation

 

Avdragsrätt för moms vid representation har alltid hänvisat till vad som gäller enligt inkomstskattelagen, vilket har visat sig medföra en felaktig hantering enligt gällande EU-regler. Det har lett till att representationsavdraget förändrades den 1 januari 2017. Bakgrunden till förändringen är en EU-harmonisering och förenklad tillämpning av representationsreglerna.

Förändringen medförde att avdraget för kostnader för måltider i inkomstskattehänseende slopades och samtidigt infördes ett maxavdrag för momsen på ett underlag om 300 kronor. Regelverket kring vad som är representation och vilka allmänna krav som måste vara uppfyllda har däremot inte förändrats. Det gör att äldre praxis och uttalanden från Skatteverket fortfarande är tillämpliga.

Lagrum

8 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200)

16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Beskattning

I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2017:26 och Skatteverkets meddelande SKV M 2004:4 lämnas utförlig information om avdragsreglerna för representation. Där framgår att utgifter för representation kan avse utgifter för mat, dryck, hotellrum, teaterbiljetter, greenfee och liknande. Vidare framgår att representationen inte enbart är en handling som riktar sig mot företagets affärsförbindelser (extern representation) utan ett företag kan även representera mot sin personal i form av personalvård, t.ex. personalfester och liknande (intern representation). I intern representation ingår t.ex. inte kurser, konferenser och liknande arrangemang. Eftersom representationsreglerna förändrades den 1 januari 2017 så har Skatteverket kommenterat reglerna i ett ställningstagande (161221, dnr: 131 519171-16/111).

Nedan beskrivs först reglerna fr.o.m. 2017. Därefter följer en redogörelse för reglerna till och med 2016. Eftersom Skatteverkets tillämpningsbestämmelser för annat än måltider inte har förändrats, är det som sägs under 2017 till stor del regler som även gällde till och med 2016. Det är endast reglerna för förtäring i samband med representation som har ändrats 2017 på inkomstskatteområdet.

Representationsregler fr.o.m. 2017

Inkomstskattemässigt slopas avdraget för måltider och det blir därför inte längre möjligt att göra avdrag för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring. För enklare förfriskningar och förtäring av mindre värde gäller fortfarande avdragsrätt. Exempel på enklare förfriskningar och förtäring av mindre värde är alkoholfri dryck, kaffe, te, kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid. För att få avdrag för sådan enklare förtäring får avdraget inte överstiga ett skäligt belopp och alkohol omfattas inte av begreppet. Enligt Skatteverket (171121, dnr: 202 416536-17/111) avses med skäligt belopp 60 kr alternativt 60 kr med tillägg för moms till den del momsen inte ska dras av.

Momsmässigt får avdraget högst uppgå till momsen på 300 kronor per person och tillfälle för mat och dryck. Det finns inga hinder mot att servera alkoholhaltiga drycker och Skatteverket uttalar även att det går att servera endast dryck vid ett representationstillfälle. Avdragets storlek varierar beroende på vilken momssats som gäller vid respektive tillfälle. Av 8 kap. 9 § momslagen framgår att:

  • Utgifterna ska ha ett sådant omedelbart samband med verksamheten som avses i 16 kap. 2 § inkomstskattelagen. Med det avses att det är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller personalvård.

  • Avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt.

  • Avdraget får högst uppgå till den ingående skatten på 300 kronor per person och tillfälle.

I ställningstagandet (161221, dnr: 131 519171-16/111) säger Skatteverket så här:

”En beskattningsbar person som har avdragsrätt för eller rätt till återbetalning av ingående skatt kan även ha rätt till visst avdrag för måltider eller liknande förtäring i samband med representation och liknande ändamål.

Med måltid och liknande förtäring avses allt som är ät- eller drickbart. Liknande förtäring kan t.ex. avse förtäring av enklare slag i samband med ett representationstillfälle.

Om en utgift för förtäring är högst 300 kr exklusive mervärdesskatt per person och förtäringstillfälle så kan hela den ingående skatten dras av. Det gäller under förutsättning att avdraget kan anses skäligt och att utgiften har ett omedelbart samband med verksamheten.

Enligt Skatteverkets uppfattning bör ett belopp på 300 kr exklusive mervärdesskatt per person normalt anses som skäligt i sig, vid den mervärdesskatterättsliga bedömningen, oavsett om det är frågan om en utgift för en måltid såsom lunch eller middag eller en utgift för någon liknande förtäring. Det finns således inte någon ytterligare beloppsgräns för vissa typer av förtäring när det gäller avdrag för ingående skatt.

Om utgiften för förtäring överstiger 300 kr exklusive mervärdesskatt per person och förtäringstillfälle ska avdraget begränsas till den ingående skatt som beräknas på beloppet 300 kr exklusive mervärdesskatt.

Om en restaurang- eller cateringtjänst avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl är skattesatsen för mat 12 procent och skattesatsen för alkoholhaltiga drycker 25 procent. Om utgiften för den inköpta tjänsten överstiger 300 kr exklusive mervärdesskatt ska avdraget för ingående skatt beräknas utifrån faktiska kostnader för mat respektive alkoholhaltiga drycker. Den andel av underlaget som ska anses avse mat ska då beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive mervärdesskatt för mat respektive alkoholhaltiga drycker vid varje representationstillfälle.

Skatteverket anser att en beskattningsbar person får välja att i stället beräkna avdraget enligt en schablon. Avdrag kan då medges med skäliga 46 kr per person och tillfälle. Det gäller under förutsättning att kostnaderna överstiger 300 kr exklusive mervärdesskatt och att den debiterade mervärdesskatten minst uppgår till 46 kr per person och tillfälle.”

I ställningstagandet finns även räkneexempel som på ett tydligt sätt visar hur Skatteverket beräknar momsavdraget. För mer information kring ställningstagandet hänvisas till Skatteverkets webbplats.

Allmänna regler vid representation

Representationen bör ingå som ett led i affärsförhandlingar och man ska vara försiktig vid ofta återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer. Det kan annars finnas inslag av personlig gästfrihet som utesluter avdragsrätt. Vad avser andra personer än de som har en direkt anknytning till affärsförhandlingar bör utgift för sådan representation inte vara avdragsgill. Likaså kan valet av ort vara ett tecken på att samband saknas.

Exempel på situationer där omedelbart samband kan anses föreligga är större jubileer, invigningar, demonstrationer och dylikt där representationen används som ett led i företagets marknadsföring och PR-verksamhet. Om representationen utövas i samband med en skattskyldigs eller en anställds personliga högtidsdag bör avdrag inte medges. Avdrag medges därför normalt inte för utgifter i samband med t.ex. bjudning för affärsvänner i anslutning till skattskyldigs 50-årsdag.

Måltid i samband med extern representation

För att uppfylla ett av de allmänna kraven som beskrivs ovan, kravet på omedelbart samband vid affärsförhandlingar kan, förutom förhandlingar om köp eller försäljning, även andra förhandlingar i och för verksamheten räknas. Som exempel kan nämnas förhandlingar med konsulter, leverantörer, kunder och experter av olika slag, samt förhandlingar angående kollektivavtal och liknande.

När ett företag firar jubileum, t.ex. 25-, 50-, 75- och 100-årsjubileum osv., har invigning eller jämförliga händelser, medges avdrag för utgifter för representation. Motsvararande gäller även för att t.ex. presentera tekniska nyheter och dylikt som ett led i ett företags PR-verksamhet. Representanter för massmedia och kunder kan då bjudas in till demonstrationer, visningar och information.

Avdrag medges inte för lyxbetonad representation. Som lyxbetonat räknas t.ex. särskilt arrangerade jaktutflykter eller fiskeresor och specialarrangerad underhållning.

Måltid i samband med intern representation

För att skapa en god arbetsmiljö finns möjlighet att rikta aktiviteter mot personalen. Enligt reglerna för intern representation finns därför möjlighet att dra av moms på kostnader för t.ex. personalfester (2 stycken per år), trivseldagar och liknande. Avdragsrätt föreligger i princip oavsett omfattningen av den verksamhet som den skattskyldige bedriver och utan avseende på om representationen vänder sig till en större eller mindre krets. Det får dock inte vara fråga om sällskapsliv eller gästfrihet av personlig karaktär.

Till intern representation räknas även informationsmöten. Informationsmötet ska inte förväxlas med arbetsmöten och arbetsmåltider, t.ex. när medarbetare samlas inom ett specifikt projekt och arbetar över lunchen. För informationsmöten har Skatteverket lämnat riktlinjer (090310, dnr: 1312 247797-09/111) om att arbetsgivaren bör upprätta och spara underlag för mötet (program, dagordning, deltagarlista, inbjudan m.m.). Vid det typiska informationsmötet samlar arbetsgivaren personalen eller en avdelning och lämnar information om t.ex. organisationsförändringar och personalfrågor. Avdrag medges för enklare förtäring, dvs. moms beräknat på 60 kr per person.

Styrelsesammanträden, revision, bolagsstämma eller föreningsstämma räknas också som intern representation. Även i dessa fall medges avdrag för enklare förtäring, dvs. moms beräknat på 60 kr per person.

Kringkostnader vid personalfest

För ett företags kringkostnader vid personalfest, bl.a. lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande, kan avdrag medges med ett skäligt belopp som får uppgå till högst 180 kronor per person. Det framgår av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2017:26.

Utgifter för teaterbesök, greenfee vid golfspel och liknande

Utöver ett avdrag för att täcka kostnad för måltid kan ett skäligt avdrag göras för t.ex. teaterbiljett eller, vid extern representation, för greenfee vid golfspel och liknande. En skälig avdragsgill utgift får då enligt Skatteverkets allmänna råd SKV A 2017:26 uppgå till högst 180 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Här kan det momsbelopp som får dras av variera beroende på om det avser entré till teater, 6 % moms dvs. 10,80 kronor, eller något annat där momsen uppgår till 25 %, dvs. moms 45 kronor. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked den 4 juli 2014 (dnr 37-13/I) uttalat att det finns möjlighet att göra momsavdrag för såväl restaurangbesök som en teaterbiljett vid en kombinerad aktivitet i representationssyfte.

Utgifter i samband med demonstrationer och visningar

Avdrag för moms på kostnader i samband med demonstrationer och visningar medges i samma omfattning som gäller för övrig representation. Avdraget får beräknas på ett underlag som högst får uppgå till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Vid en demonstration av en ny produkt kan t.ex. snittar och dryck serveras.

Reklam- och representationsgåvor

Utgifter för reklam- och representationsgåvor kan vara avdragsgilla. Med reklamgåva avses enklare presentartiklar med företagets namn eller firmamärke, t.ex. almanackor eller pennknivar. För att anses som reklamgåva bör gåvan sakna personlig karaktär. Av Skatteverkets allmänna råd om avdrag för representation (SKV A 2017:26) framgår att avdrag för reklamgåvor medges med högst 300 kr exklusive moms per person. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dock i RÅ 2010 ref. 33 att det beloppsmässiga avdraget för reklamgåvor ska avgöras i det enskilda fallet, och därefter medgavs avdrag med upp till 350 kr inklusive moms. Representationsgåvor kan förekomma i kommersiella sammanhang. Gåvan är avsedd att bidra till goda förbindelser mellan företagen. Avdrag för representationsgåva till affärsförbindelser vid helger eller personliga högtidsdagar medges normalt inte. Kostnaden för en representationsgåva får uppgå till högst 300 kronor plus moms per person. Om det är choklad eller frukt som överlämnas uppgår momsen till 12 %, dvs. 36 kronor. Är det däremot blommor som överlämnas gäller 25 %, dvs. 75 kronor (SKV A 2017:26).

Representationsregler t.o.m 2016

Det finns två allmänna krav som ska vara uppfyllda för att en kostnad vid representation ska anses vara avdragsgill:

  • Det ska finnas ett omedelbart samband mellan representationen och företagets verksamhet.

  • Avdraget får inte vara större än vad som är skäligt.

Hösten 2013 kom en dom från Kammarrätten i Göteborg (130920, mål nr 24-12) där domstolen sa att Sverige inte har haft rätt att begränsa avdragsbeloppet för moms vid representation i vidare utsträckning än vad som gällde vid EU-inträdet 1995. Skatteverket överklagade aldrig domen men däremot kom Skatteverket i juni 2014 med tre ställningstaganden där man gav sin syn på vilka regler och beloppsramar som gällde. Observera att de tre ställningstagandena numera är upphävda.

  • Tillämpning av avdragsbegränsningen i mervärdesskattelagen vid representation (140619, dnr: 131 222261-14/111).

  • Underlag för beräkning av avdrag för mervärdesskatt vid representation (140619, dnr: 131 222269-14/111).

  • Beräkning av avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation (140619, dnr: 131 222275-14/111).

Sammanfattningsvis fick beloppsramarna för avdrag för moms som gällde 1995 eller 1996 användas. Reglerna skiljde sig delvis åt mellan de båda åren, bland annat avseende alkohol. De olika reglerna för momsavdraget är en starkt bidragande orsak till de nya reglerna 2017.

Lathundar

Den första tabellen visar de belopp som Skatteverket godtagit i samband med representation, både vad gäller inkomstskatt och moms, fram till domen från Kammarrätten i Göteborg (130920, mål nr 24-12). I den tabellen har även infogats regler för 2017. De efterföljande två tabellerna avseende åren 1995 respektive 1996 visar alternativa sätt att beräkna momsavdraget t.o.m. 2016. Det fanns t.o.m. 2016 en valfrihet att välja mellan tabellerna.

Typ av kostnad

Inkomstskatt 2016

Moms

Inkomstskatt 2017

Moms 2017

Restaurangmåltid

90 kr (lunch/middag/supé ej alkohol)

90 kr (lunch/middag/supé med alkohol

60 kr (annan måltid, ej alkohol)

60 kr (alkohol, t.ex. cocktail)

10,80 kr (12 %)

14,00 kr (schablon)

7,20 kr (12 %)

15,00 kr (25 %)

Avdragsrätten slopas

Momsavdrag beräknas på 300 kr men ska vara skäligt. Schablonbeloppet 46 kr får användas i vissa fall.

Teater, greenfee m.m.

180 kr

10,80 kr (6 %)

Följ momssatsen

Se reglerna 2016

Se reglerna 2016

Representationsgåva

180 kr

Följ momssatsen

Se reglerna 2016

Se reglerna 2016

Personalfest

90 kr (måltid, ej alkohol)

90 kr (måltid med alkohol)

180 kr (kringkostnader)

10,80 kr (12 %)

14,00 kr (schablon)

Följ momssatsen

Avdragsrätten slopas

Momsavdrag beräknat på 300 kr men ska vara skäligt.

Schablonbeloppet 46 kr får användas i vissa fall.

Nedanstående tabell beskriver Skatteverkets information baserad på 1995 års regler.

Typ av kostnad

Belopp exkl. moms

Moms

Extern representation (utanför hemmet)

Demonstration, visning

300 kr (lunch/middag/ supé ej alkohol)

300 kr (lunch/middag/ supé med starköl)

36 kr (12 %)

46 kr schablon (75/25) eller proportionera momsen mellan mat och starköl

Teater, greenfee etc.

180 kr

Följ momssatsen

Intern representation

200 kr (lunch/middag/ supé ej alkohol)

200 kr (lunch/middag/ supé med starköl)

24 kr (12 %)

31 kr schablon (75/25) eller proportionera momsen mellan mat och starköl

Personalfest

180 kr (kringkostnader)

Följ momssatsen

Nedanstående tabell beskriver Skatteverkets information baserad på 1996 års regler.

Typ av kostnad

Belopp exkl. moms

Moms

Extern representation

180 kr (lunch/middag/supé ej alkohol)

180 kr (lunch/middag/supé med vin/sprit)

22 kr (12 %)

28 kr schablon (75/25) eller proportionera momsen mellan mat och alkohol

Demonstration, visning

60 kr (enklare förtäring med vin/sprit)

Proportionera momsen mellan mat och alkohol

Teater, greenfee etc.

180 kr

Följ momssatsen

Intern representation

180 kr (lunch/middag/supé ej alkohol)

180 kr (lunch/middag/supé med vin/sprit)

22 kr (12 %)

28 kr schablon (75/25) eller proportionera momsen mellan mat och alkohol

Personalfest

180 kr (kringkostnader)

Följ momssatsen

Kommentar

Kurser, konferenser och liknande arrangemang räknas normalt inte som intern representation utan för dessa kostnader medges avdrag för momsen såsom för övriga kostnader i verksamheten. Det innebär att den som bedriver momspliktig verksamhet får göra momsavdrag förutsatt att konferensen är schemalagd och avseende heldagskonferenser genomförs under sex timmar på vardag respektive fyra timmar på helgdag.

Det gäller dock att vara uppmärksam på konferensarrangemanget och inslaget av kvällsaktiviteter. Under 2015 har två mål kommit från våra kammarrätter. Enligt Kammarrättens i Stockholm dom 150428, mål nr 6895-13, 6896-13, 6897-13, 6898-13 ansågs kostnader för julbord vara konferenskostnader och inte intern representation. Julbordet ansågs ha omedelbart samband med konferensarrangemang som anordnats tidigare under dagen. Det ansågs rimligt att konferensen innehöll måltider och vissa trivselaktiviteter, så länge nöjesinslagen inte blev dominerande. Utgången blev den motsatta i Kammarrätten i Göteborgs dom 2015-10-19, mål nr 2035-2036-15. I det målet ansågs nöjesinslagen vara dominerande under kvällsaktiviteterna. Eftersom konferensinslaget hade varit mycket begränsat skulle avdragsrätten för mat- och kringkostnader begränsas till beloppsramar gällande intern representation.

Se även Rätt Skatt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%