Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Basbelopp

Definition

Basbelopp är fastställda belopp som används för att beräkna nivån på olika avgifter och förmåner.

Lagrum

2 kap. 6-8 §§ och 58 kap. 26-27 §§ SFB

Kommentar

Det finns tre olika basbelopp: prisbasbeloppet (pbb), det förhöjda prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet (ibb).

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet fastställs årsvis och räknas upp/ned med förändringen i det allmänna prisläget. Prisbasbeloppet för 2020 uppgår till 47 300 kr och det förhöjda prisbasbeloppet till 48 300 kr.

Inkomstbasbeloppet beräknas årligen av Pensionsmyndigheten utifrån den årliga förändringen i inkomstindex och fastställs i en särskild förordning (2019:572 för 2020). Inkomstbasbeloppet för 2020 uppgår till 66 800 kr.

För 2020 gäller följande gränsvärden beräknade med basbeloppen som grund:

Gränsen för deklarationsplikt

20 007 kr

Lägsta grundavdraget

13 900 kr

Högsta grundavdraget

36 500 kr

Nedre gräns för uttag av allmän pensionsavgift

20 007 kr

Övre gräns för uttag av allmän pensionsavgift

539 076 kr

Högsta allmänna pensionsavgift

37 700 kr

Högsta pensionsgrundande inkomst (PGI)

501 000 kr

Lägsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

11 352 kr

Högsta sjukpenninggrundande inkomst - sjukpenning

378 400 kr

Högsta sjukpenninggrundande inkomst - föräldrapenning

473 000 kr

Gränsen för skattefri tävlingsvinst

1 400 kr

Skattefritt traktamente, hel dag

240 kr

Bilförmån, prisbasbeloppsdelen ”bonus-malus”

13 717 kr

Bilförmån, prisbasbeloppsdelen

14 994 kr

Bilförmån, gräns för särskilt pristillägg

354 750 kr

Bilförmån, lägsta nybilspriset för s.k. sexårsbilar (2014 års modell och äldre)

189 200 kr

Högsta ersättning till idrottsutövare utan sociala avgifter

23 649 kr

Högsta kommunala fastighetsavgift för villor

8 349 kr

Högsta kommunala fastighetsavgift för lägenheter

1 429 kr

Lägsta kommunala fastighetsavgift för pensionärer, begränsningsregeln

3 230 kr

Årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln 2021

183 700 kr

Högsta krav på löneuttag för lönebaserat utrymme 2021

641 280 kr

Inventarier av mindre värde - anskaffningar 2020 högsta belopp

23 649 kr

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%