Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Basbelopp

Definition

Basbelopp är fastställda belopp som används för att beräkna nivån på olika avgifter och förmåner.

Lagrum

2 kap. 6-8 §§ och 58 kap. 26-27 §§ SFB

Kommentar

Det finns tre olika basbelopp: prisbasbeloppet (pbb), det förhöjda prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet (ibb).

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet fastställs årsvis i en särskild förordning (SFS 2021:992 för 2022). De räknas upp/ned med förändringen i det allmänna prisläget. Prisbasbeloppet för 2022 uppgår till 48 300 kr och det förhöjda prisbasbeloppet till 49 300 kr.

Inkomstbasbeloppet beräknas årligen av Pensionsmyndigheten utifrån den årliga förändringen i inkomstindex. Inkomstbasbeloppet för 2022 uppgår till 71 000 kr.

För 2022 gäller följande gränsvärden beräknade med basbeloppen som grund:

Gränsen för deklarationsplikt

20 431 kr

Lägsta grundavdraget

14 200 kr

Högsta grundavdraget

37 200 kr

Nedre gräns för uttag av allmän pensionsavgift

20 431 kr

Övre gräns för uttag av allmän pensionsavgift

572 970 kr

Högsta allmänna pensionsavgift

40 100 kr

Högsta pensionsgrundande inkomst (PGI)

532 500 kr

Lägsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

11 592 kr

Högsta sjukpenninggrundande inkomst - sjukpenning

386 400 kr

Högsta sjukpenninggrundande inkomst - föräldrapenning

483 000 kr

Gränsen för skattefri tävlingsvinst

1 400 kr

Skattefritt traktamente, hel dag

240 kr

Bilförmån, prisbasbeloppsdelen

13 804 kr

Bilförmån, prisbasbeloppsdelen (tillverkningsår 2018 och tidigare som tagits i bruk före den 1 juli 2018)

15 089 kr

Bilförmån, gräns för särskilt pristillägg (tillverkningsår 2021 och tidigare som tagits i bruk före den 1 juli 2021)

357 000 kr

Bilförmån, lägsta nybilspriset för s.k. sexårsbilar (2016 års modell och äldre)

193 200 kr

Högsta ersättning till idrottsutövare utan sociala avgifter

24 149 kr

Högsta kommunala fastighetsavgift för villor

8 874 kr

Högsta kommunala fastighetsavgift för lägenheter

1 519 kr

Lägsta kommunala fastighetsavgift för pensionärer, begränsningsregeln

3 298 kr

Årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln 2023

195 250 kr

Högsta krav på löneuttag för lönebaserat utrymme 2023

681 600 kr

Inventarier av mindre värde - anskaffningar 2022 högsta belopp

24 149 kr