Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Bilkostnader

Definition

Kostnader för bilar i näringsverksamheten.

Lagrum

16 kap. 1 § IL

Kommentar

Bilkostnader regleras inte i någon särskild paragraf i inkomstskattelagen. De är normalt avdragsgilla i näringsverksamheten med stöd av huvudregeln att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad.

Till bilkostnader hänförs t.ex. drivmedel, skatt och försäkring, reparation och underhåll, leasingavgifter samt trängselskatt (biltullar).