Innehåll

Definition

En särskild rättsverkan av brott som kan utdömas vid brott i näringsverksamheten.

Lagrum

36 kap. 7-8 §§ BrB

Kommentar

Om brott begås i näringsverksamheten kan allmän åklagare yrka att företagsbot ska utdömas under förutsättning att påföljden för brottet är strängare än böter.

För att företagsbot ska kunna utdömas krävs att näringsidkaren inte har gjort vad han/hon kunnat för att förebygga brottsligheten. Det krävs dessutom att brottet har begåtts av en person i ledande ställning med befogenhet att företräda näringsidkaren eller fatta beslut för dennes räkning, eller av en person med särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.

Företagsbot får utdömas med lägst 5 000 kr och högst 10 miljoner kr. Företagsbot är inte avdragsgill.

Deklaration

Bokförda ej avdragsgilla kostnader för böter ska återläggas i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Bokförda böter som inte är avdragsgilla återläggs i NE-blanketten ruta R14.

Se även

böter