Innehåll

Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Företagsbot  company fine

Definition

En särskild rättsverkan av brott som kan utdömas vid brott i näringsverksamheten.

Lagrum

36 kap. 7-8 §§ BrB

Kommentar

Om brott begås i näringsverksamheten kan allmän åklagare yrka att företagsbot ska utdömas under förutsättning att påföljden för brottet är strängare än böter.

För att företagsbot ska kunna utdömas krävs att näringsidkaren inte har gjort vad han/hon kunnat för att förebygga brottsligheten. Det krävs dessutom att brottet har begåtts av en person i ledande ställning med befogenhet att företräda näringsidkaren eller fatta beslut för dennes räkning, eller av en person med särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.

Företagsbot får utdömas med lägst 5.000 kr och högst 10 miljoner kr. Företagsbot är inte avdragsgill.

Deklaration

Bokförda ej avdragsgilla kostnader för böter ska återläggas i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Bokförda böter som inte är avdragsgilla återläggs i NE-blanketten ruta R14.

 

böter

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%