Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Omfångsfrågan

Definition

Avgör om en inkomst eller utgift är skattepliktig respektive avdragsgill.

Lagrum

8 kap., 9 kap., 13 kap., 15 kap. och 16 kap. IL

Kommentar

För att kunna avgöra hur en viss händelse ska beskattas måste man dels ta ställning till omfångsfrågan och dels till periodiseringsfrågan. Omfångsfrågan avgör om en inkomst är skattepliktig och en utgift avdragsgill. Periodiseringsfrågan avgör när en inkomst ska tas upp som intäkt och när en utgift ska dras av som kostnad. Omfångsfrågan styrs helt av skatterättsliga regler medan periodiseringsfrågan delvis styrs av god redovisningssed.

Det finns vissa utgifter som är särskilt reglerade såsom inte avdragsgilla, det gäller bland annat gåvor, räntor på skattekontot och allmänna skatter.

Det finns vissa inkomster som är särskilt reglerade såsom de skattefria, det gäller bland annat arv, testamente, gåva och räntor på skattekontot.

För att avgöra om en händelse är skattepliktig i näringsverksamheten måste man avgränsa näringsverksamhet från inkomst av kapital och inkomst av tjänst.

När det gäller näringsverksamhet är utrymmet för skattefria intäkter väldigt begränsat. Enligt 15 kapitlet är ersättningar för varor, tjänster och inventarier, avkastning av tillgångar, kapitalvinster och alla andra inkomster i näringsverksamheten skattepliktiga intäkter. Enligt den allmänna regeln i 16 kap. IL är en utgift avdragsgill om den är till för att förvärva eller bibehålla intäkter.

Både när det gäller inkomster och utgifter finns det särskilda regler för olika tillgångar som gör att inkomster är skattefria och utgifter ej avdragsgilla. Bland annat är en kapitalvinst på en näringsbetingad andel skattefri och förluster på fordringar i en intressegemenskap inte avdragsgilla.

Tänk på

Vissa transaktioner har en uppskjuten avdragsrätt, det är därför viktigt att se om det är ett definitivt avdragsförbud eller om avdrag kan bli aktuellt i ett senare skede. Det gäller till exempel fastighetsfållan och aktiefållan.

Deklaration

Följande kostnader och intäkter är exempel på justeringar i deklarationen på grund av omfångsfrågan:

Den redovisade skattekostnaden återläggs i INK2 ruta 4.3 a.

Ej avdragsgilla pensionskostnader återläggs i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Utgiftsränta på skattekontot återläggs i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Ett skattefritt ackord justeras i INK2 ruta 4.5 a.

En skattefri utdelning justeras i INK2 ruta 4.5 b.

Intäktsränta på skattekontot justeras i INK2 ruta 4.5 c och INK4 ruta 4.5 b.

Bokföring

För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla kostnader på särskilt konto.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%