Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Primäravdrag  additional depreciation deduction for newly built apartment blocks

Definition

Extra värdeminskningsavdrag på två procentenheter per år för hyreshus de första sex åren efter färdigställandet.

Lagrum

Föreslås placeras i 19 kap. 5 a § IL

Kommentar

Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, kommer det att gå att göra ytterligare värdeminskningsavdrag för hyreshus.

Möjligheten införs för att skapa bättre likviditet för fastighetsägare då dessa ofta påverkas negativt av de nya reglerna för ränteavdrag som är beskrivet under avsnittet generell räntebegränsning.

Totalt uppgår primäravdraget till 12 procent och fördelas med två procentenheter per år de första sex åren efter färdigställandet. Avdraget gäller utöver vanliga värdeminskningsavdrag.

Primäravdrag gäller för förändringar i en byggnad som klassificeras som ny-, till- eller ombyggnad.

Om byggnaden övergår till ny ägare genom köp, byte eller liknande har förvärvaren möjlighet att göra primäravdrag om köpet sker inom sexårsperioden efter färdigställandet. Primäravdraget beräknas då på förvärvarens anskaffningsvärde för byggnaden.

Deklaration

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och skattemässiga avskrivningar justeras i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Utgifter för värdeminskning av byggnader tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

 

fastigheter

mark

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer