Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Undantagsförmån

Definition

Att överlåtaren av en fastighet förbehåller sig rätten att på något sätt nyttja fastigheten eller rätten till avkastning från fastigheten även efter överlåtelsen.

Lagrum

10 kap. 2 § IL

Kommentar

Undantagsförmån innebär att den som överlåter en fastighet förbehåller sig rätten till visst ekonomiskt värde även i framtiden. Det kan t.ex. vara fråga om att man behåller en bostad eller att man får bruka marken. Andra exempel är att överlåtaren behåller en jakträtt eller avverkningsrätt till skog.

För att det ska vara fråga om en undantagsförmån krävs att förbehållet är ett villkor för överlåtelsen ska komma till stånd. Förbehållet ska framgå av köpeavtal, gåvobrev eller testamente. Ett förbehåll i bodelnings- och arvsskifteshandling har av HFD ansetts vara tillräckligt för att konstituera undantagsförmån.

En undantagsförmån är skattepliktig i inkomstslaget tjänst och ska värderas till marknadsvärdet. Undantagsförmånen är avdragsgill för den som utger förmånen om den utgår från ett jord- eller skogsbruk. Eftersom undantagsförmånen inte är ersättning för utfört arbete är den inte underlag för arbetsgivaravgifter. Förmånen är därmed inte heller pensionsgrundande.

Rättspraxis

RÅ 1987 ref. 77

Upplåtelse av bostads- och sommarhus på livstid i ett separat avtal i samband med förvärvet ansågs inte utgöra en undantagsförmån.

RÅ 1990 not. 252

Ett förbehåll i bodelnings- och arvsskifteshandling efter makan ansågs konstituera undantagsförmån.

RÅ 1994 not. 121

Förmån i form av en rätt att mot starkt reducerad hyra i en hotellbyggnad som köparen avsåg att uppföra ansågs inte utgöra en undantagsförmån.